Klubowe wie?ci
Dodane przez thomson dnia 30 czerwiec 2008 16:50:10
Klubowe wie¶ci:
Wczoraj na Dêbówcu zapad³a decyzja, ¿e kontem, na które bêdziemy wp³acaæ sk³adki klubowe bêdzie specjalnie do tego celu otworzone konto osobiste zarejestrowane na prezesa klubu - Darka. Tak jest ³atwiej i taniej. Kontrolê wp³ywów i wydatków przeprowadzaæ bêdzie Komisja Rewizyjna. Dzi¶ mamy ju¿ numer tego konta:
ING Bank ¦laski: 55105015201000009040867765

W dziale Artyku³y / O nas znajdziecie STATUT klubu oraz informacje o wysoko¶ci sk³adek.
Kolejn± okazj± do z³o¿enia wype³nionej deklaracji cz³onkowskiej bêdzie Maraton w Powidzu 13 lipca. Pod nieobecno¶æ prezesa deklaracje bêdzie zbiera³ thomson lub Matii.