Spindleruv Mlyn DH
Dodane przez thomson dnia 18 lipiec 2008 22:03:07
Po rozgrzewce w My¶lenicach przyszed³ czas na wiêksz± górê, d³u¿sz± i trudniejsz± trasê - Spindleruv Mlyn za nasz± po³udniow± granic±. Plan jak zwykle by³ ambitny i chêtnych by³o wielu - Ma³y, Skrzat, Hubson i ja. Z przyczyn "logistycznych" oddzieli³em siê od ekipy i do Spindla pojecha³em ju¿ w pi±tek rano z kolesiami z Poznania. Jak siê pó¼niej okaza³o by³ to strza³ w 10 bo gnie¼nieñska ekipa wcale nie wyruszy³a. Podobno przestraszyli siê prognozy pogody... no comments.
W pi±tek w Spindlu pogoda by³a przepiêkna, pó¼niej by³o troche gorzej, ale nie tak ¿eby zniechêca³o nas do jazdy. ... (czytaj wiêcej)