Liberec DH
Dodane przez thomson dnia 06 sierpie 2008 23:43:12
Kolejny zjazdowy wypad i kolejny raz Czechy. Tym razem pad³o na Liberec - spore miasto tu¿ przy granicy z charakterystyczn± wie¿± na górze Jested. Miejscowy bikepark znajduje siê tu¿ obok - na górze Skalka (896m n.p.m.). Oficjalnie s± tam trzy trasy zjazdowe, ale my zjechali¶my przynajmniej piêcioma ró¿nymi wariantami, a i to pewnie nie wszystko. Oprócz trasy biegn±cej pod wyci±giem, reszta poprowadzona jest w lesie. Te le¶ne podchodzi³y nam najbardziej. W skrócie - korzenie, troche kamieni, korzenie, korzenie i jeszcze raz korzenie :] Do tego miejscami ca³kiem spore nachylenie. Przyjemna odmiana w stosunku do Spindla gdzie dominuj± kamienie. Generalnie miejscówka jak najbardziej godna polecenia, tym bardziej, ¿e to tylko 350km od Gniezna. Za³amanie pogody skróci³o nieco nasz pobyt w Libercu pozostawiaj±c lekki niedosyt. Zdjêæ z jazdy brak :/ Bêdzie trzeba jeszcze tam zawitaæ !