Maraton 2005
Dodane przez thomson dnia 16 luty 2005 22:53:12
Informujemy, ¿e III Gnie¼nieñski Maraton Rowerowy odbêdzie siê dnia 18 wrze¶nia 2005r. Tak jak w zesz³ym roku bêdzie mo¿na wybraæ pomiêdzy dwoma dystansami - 42 i 84km, a startuj±cy bêd± podzieleni na kategorie wiekowe. Ju¿ wkótce na naszej stronie ruszy internetowy serwis maratonu, gdzie zamie¶cimy wszystkie szczegó³y, prawdopodobnie bêdzie te¿ mo¿liwo¶æ zapisów on-line.

Przeczytaj realcjê z Maratonu 2004
Zobacz zdjêcia z edycji 2004