Po wy?cigu w Kaliszu
Dodane przez thomson dnia 06 wrzesie 2008 11:43:43
A wiêc po wy¶cigu i teraz ma³e podsumowanie.
Na start przyby³y 24 osoby i jak siê okaza³o odwiedzili nas go¶cie spoza Kalisza, a wiêc impreza wysz³a poza ramy lokalne. Rywalizacja odby³a siê na dystansie 30km dla mê¿czyzn i 12km dla kobiet. Najszybciej swoje dystanse pokonali Micha³ Putz oraz Malwina Dziechciarow. Rywalizacja w kategorii mêskiej przebiega³a pod znakiem zdecydowanej przewagi lidera oraz próbuj±cym dotrzymaæ mu kroku Marcinowi Andrzejewskiemu oraz Tomaszowi Wachowiakowi i jedynie oni przejechali zaplanowany dystans ... (czytaj wiêcej)
Rozszerzona zawarto newsa
A wiêc po wy¶cigu i teraz ma³e podsumowanie.
Na start przyby³y 24 osoby i jak siê okaza³o odwiedzili nas go¶cie spoza Kalisza, a wiêc impreza wysz³a poza ramy lokalne. Rywalizacja odby³a siê na dystansie 30km dla mê¿czyzn i 12km dla kobiet. Najszybciej swoje dystanse pokonali Micha³ Putz oraz Malwina Dziechciarow. Rywalizacja w kategorii mêskiej przebiega³a pod znakiem zdecydowanej przewagi lidera oraz próbuj±cym dotrzymaæ mu kroku Marcinowi Andrzejewskiemu oraz Tomaszowi Wachowiakowi i jedynie oni przejechali zaplanowany dystans.

Pozostali zawodnicy musieli uznaæ ich przewagê i stracili do nich ponad jedno okr±¿enie. Najbardziej wyrównana rywalizacja odby³a siê w kategorii Master, w której decydowa³ finisz i zwyciêzca Jacek Biesiada wyprzedzi³ kolejnego zawodnika jedynie o 5 sekund. Nie oby³o siê równie¿ bez awarii, które zmieni³y niew±tpliwie wyniki. Przegranych oraz zwyciêzców zapraszamy na kolejne imprezy.
Dziêkujemy równie¿ Panu W³odzimierzowi Gilickiemu ze sklepu Gilcki Bike z Kalisza ul. Legionów 22 za pomoc w postaci nagród dla zwyciêzców.

Wyniki w kategoriach:

Kobiety:
1. Malwina Dziechcarow
2. Karolina Gaca

Juniorzy
1. Tomasz Wachowiak
2. Grzegorz Pi±tysek
3. Robert Konstanciak

Elita:
1. Micha³ Putz
2. Marcin Andrzejewski
3. Piotr Kêsicki

Masters:
1. Jacek Biesiada
2. Krzysztof Go³êbiak
3. W³odzimierz Zawadzki

autor: cup