GGPMTB #5 w Powidzu
Dodane przez thomson dnia 20 wrzesie 2008 17:34:34
Zapraszamy na "Dziki Wy¶cig Górski", który odbêdzie siê 12 pa¼dziernika w Powidzu ! Bêdzie to kolejna edycja Gniezno Grand Prix MTB wiêc bêdzie mo¿na walczyæ o punkty do klasyfikacji generalnej !
Wiecej informacji znajdziecie na PLAKACIE oraz w RGULAMINIE.
Aby dotrzeæ na miejsce startu nale¿y kierowaæ siê w Powidzu na Strza³kowo i 100m za remiz± stra¿ack± odnajdziemy znak na bia³ym tle kieruj±cy nas na Dzik± Pla¿ê. (Zobacz na mapie)
Potrzebni s± ludzie do obstawienia trasy! Bardzo prosimy o pomoc. Chêtnych prosimy o zg³aszanie siê na Forum lub bezpo¶rednio do Organizatora