Zjazd?w ci?g dalszy
Dodane przez thomson dnia 05 padziernik 2008 15:28:00
Ze wzglêdu na to, ¿e w Polsce nie bardzo jest gdzie poje¼dziæ kolejny raz odwiedzili¶my naszych po³udniowych s±siadów. Tradycyjnie podczas jesiennego wypadu musieli¶my zawitaæ do Spindlerovego Mlyna, ale opórcz niego w planie wycieczki pojawi³y siê Rokytnice. Miejscowo¶æ oddalona od Spindla o kilkadziesi±t kilometrów przywita³a nas wymarzon± pogod±, tanim wyci±giem i jak zwykle u Czechów - pozytywnym nastawieniem do bikerów. Trasy w Rokytnicach s± dwie - FR i DH. My skupili¶my siê oczywi¶cie na tej downhillowej, na której dzieñ wcze¶niej rozgrywane by³y zawody. Trasa choæ stosunkowo krótka zdecydowanie zalicza siê do tych 'hardcorowych', a szczególnie jej ¶rodkowy odcinek poprowadzony pod wyci±giem. Ogromne kamienie, ostre zakrêty i spore nachylenie skutecznie utrudnia³y p³ynn± jazdê. Oczywi¶cie z ka¿dym przejazdem sz³o nam coraz lepiej i by³o nam bardzo trudno rozstaæ siê z tras±. Tym razem uda³o siê nam pstrykn±æ kilka fotek, które mo¿ecie zobaczyæ TUTAJ