Fina? Gniezno Grand Prix MTB
Dodane przez thomson dnia 05 padziernik 2008 15:48:18
Jak wszyscy ju¿ zapewne wiedz± 12 pa¼dziernika spotykamy siê na "Dzikim Wy¶cigu" w Powidzu, ale to wcale nie koniec naszego cyklu !
Zapraszmy na fina³ow± edycjê GGPMTB, która odbêdzie siê 19 pa¼dziernika oczywi¶cie w Gnie¼nie !

Zawody rozegrane zostan± na trasie wyznaczonej przy jeziorze Winiary, czyli jak za starych dobrych czasów, kiedy rozgrywane by³y Mistrzostwa Gniezna i Puchar Thule. Zachêcamy do zapoznania siê z Regulaminem zawodów.
Pamiêtajcie, ¿e macie jeszcze dwa wy¶cigi, aby zdobyæ punkty i przesun±æ siê w klasyfikacji generalnej.
Informujemy równie¿, ¿e przy okazji zawodów bêdzie mo¿liwo¶æ zapisania siê do GKKG.