GGPMTB zako?czone
Dodane przez thomson dnia 19 padziernik 2008 13:41:18
Nasz tegoroczny cykl zawodów przeszed³ ju¿ do historii. W ostatnim wy¶cigu - Cross-country Gniezno, w kategorii Elita pewnie zwyciê¿y³ Rados³aw Lonka. W¶ród pañ (dwóch) najszybsza by³a Gizela Rakowska, która trzy okr±¿enia przejecha³a w czasie 0:31:25. W kategorii Junior dominacjê potwierdzi³ Tomek Wachowiak pokonuj±c piêæ okr±¿eñ w czasie 0:36:10. Najszybszym Mastersem by³ Kazimierz Mal±g uzyskuj±c czas 0:37:10. Wyniki tutaj.
Wy¶cigiem tym zakoñczyli¶my walkê o punkty do klasyfikacji generalnej. W kategorii Elita oraz Masters walka trwa³a do samego koñca. W Elicie zwyciê¿y³ Andrzej Figaj pomimo nieukoñczenia ostatniego wy¶cigu, w Mastersach prezes GKKG - Dariusz £ukasiewicz. Klasyfikacjê generaln± znajdziecie tutaj.
Serdeczne podziêkowania dla Sklepu Rowerowo-sportowego ATUT za ufundowanie nagród, oraz dla Harcerskiego Klubu Ratowniczego, który zapewni³ zabezpieczenie medyczne imprezy.
W najbli¿sz± niedzielê zawody w Kaliszu, a ju¿ w styczniu spotkamy siê na kolejnym zimowym wy¶cigu !