Weso³ych ¦wi±t
Dodane przez thomson dnia 14 grudzie 2008 21:21:25
Hohoho! W ramach ¶wi±tecznego prezentu mamy dla Was naj¶wie¿sze informacje ! Znamy ju¿ wstêpny Kalnedarz Imprez z cyklu Gniezno GrandPrix MTB 2009 ! Oto on:
- Winter Race - 25 stycznia
- Majówka -czasówka - 1 maja
- Maraton gnie¼nieñski - 31 maja
- Dêbówiec wy¶cigówiec - 20 czerwca (start godz. 19.00 !)
- UP HILL punkt wid.Duszno (3xpodjazd na czas) - data do ustalenia.
- XC £azienki - 11 pa¼dziernika.

Tak, tak! dobrze przeczytali¶cie 31 maja - Maraton gnie¼nieñski. Mo¿emy zdradziæ, ¿e szykuje siê naprawdê du¿a impreza na najwy¿szym poziomie !
Istnieje oczywi¶cie mo¿liwo¶æ, ¿e do cyklu GGPMTB 2009 zostan± w³±czone jeszcze inne imprezy z okolic Gniezna. Bêdzie siê dzia³o w 2009 !
Klubowe spotkanie ¶wi±teczno-noworoczne bêdzie mia³o miejsce 28 grudnia o godz. 11.30 na gnie¼nieñskim rynku.