Winter Race 2009 za nami
Dodane przez thomson dnia 25 stycze 2009 17:28:56
Sezon uwa¿amy za otwarty ! Pierwsze zawody z cyklu Gniezno Grand Prix MTB ju¿ za nami. Tegoroczny Winter Race na pewno d³ugo pozostanie w pamiêci ze wzglêdu na lodowe odcinki specjalne, na których by³o sporo wywrotek. Najszybszy w tych warunkach by³ Rados³aw Lonka. W sumie w wy¶cigu udzia³ wziê³o 28 zawodników co jest najlepszym wynikiem w historii Winter Race.
- Pe³ne wyniki
- Zdjêcia: Galeria; Fotki (by Sebek); Fotki (by Karrlajn)
- [Relacja by Matii] ...Winter Race `09 od¶lizgany ! Chyba ka¿dy kto by³ wie czemu od¶lizgany i ka¿dy kto zaliczy³ przynajmniej jeden u¶lizg mniej czy wiêcej kontrolowany... na pewno wiêcej by³o niekontrolowanych, zakoñczonych upadkami, na szczê¶cie niegro¼nymi...

Rozszerzona zawarto newsa
Winter Race `09 od¶lizgany ! Chyba ka¿dy kto by³ wie czemu od¶lizgany i ka¿dy kto zaliczy³ przynajmniej jeden u¶lizg mniej czy wiêcej kontrolowany... na pewno wiêcej by³o niekontrolowanych, zakoñczonych upadkami, na szczê¶cie niegro¼nymi.
Niby odwil¿ 4 stopnie na plusie a co zastali¶my na le¶nych ¶cie¿kach - jedno wielkie lodowisko. Jednak trasa mia³a tylko kilka "odcinków specjalnych" po lodzie i nie ca³a przebiega³a przez las.
Na zawody stawi³o siê 28 odwa¿nych bikerów tym razem zabrak³o w tym gronie kobiet. Zawodnicy ju¿ podczas zapisywania pytali: …a my to naprawdê wystartujemy?… nie jedno przera¿enie w oczach widzia³em. Jednak okaza³o siê ono mylne gdy zobaczy³em ich zadowolenie ju¿ po miniêciu mety, szczê¶liwe, u¶miechniête twarze i¿ uda³o siê dojechaæ w ca³o¶ci i te pasjonuj±ce wymiany zdañ miêdzy zawodnikami: … ale trasa…, ale wy¶cig…a mój pierwszy taki…,rewelacja…,ale ¶lisko…,fajna atmosfera itp.
Na zakoñczenie czeka³y dla zwyciêzców puchary, a dla wszystkich ognisko z kie³baskami.
My¶lê ¿e ka¿dy kto by³ z osób towarzysz±cych i zawodników mo¿e ¶mia³o powiedzieæ ze spêdzi³ niedzielne przedpo³udnie w super atmosferze na fajnym wy¶cigu w niez³ej le¶nej okolicy "Krzy¿ówki" i zapewne bêdzie mi³o wspomina³ Winter Race`09 i chêtnie wróci za rok. Tymczasem najbli¿sza okazja do ¶cigania to 15 marca`09 "Dziki Wy¶cig Górski Powidz". ZAPRASZAMY

autor:Matii