Memoria³ M.Wawrzyniaka i Z.Jêdrzejczaka
Dodane przez thomson dnia 08 luty 2009 22:45:14
Dnia 1.02.2009 w okolicy Poznañskiej cytadeli odby³ siê memoria³ Marka Wawrzyniaka i Zbigniewa Jêdrzejczaka, upamiêtniaj±cy ubieg³oroczny wypadek. Wybra³em siê tam razem z Radkiem ... (czytaj wiêcej)
Rozszerzona zawarto newsa
Dnia 1.02.2009 w okolicy Poznañskiej cytadeli odby³ siê memoria³ Marka Wawrzyniaka i Zbigniewa Jêdrzejczaka, upamiêtniaj±cy ubieg³oroczny wypadek. Wybra³em siê tam razem z Radkiem.

Pogoda by³a wy¶mienita. ¦nieg padaj±cy od poprzedniego dnia do koñca pierwszej po³owy zawodów, bardzo „urozmaici³” trasê, ale jednak to mia³y byæ zawody prze³ajowe. Trasa by³a p³aska z wieloma ostrymi zakrêtami. Skutecznie urozmaica³ j± stromy podbieg (gdzie niektórzy zsuwali siê w dó³ zamiast podchodziæ), schody zlokalizowane w okolicy po³owy okr±¿enia oraz warstwa lodu schowana w niektórych miejscach pod ¶niegiem.
Radek wystartowa³ wy¶mienicie – w masterach by³ czwarty (pierwszy na góralu, pud³o zajêli prze³ajowcy). Mnie niestety zawiód³ sprzêt (ale do mety turystycznie dojecha³em ;) ). Na koniec pierwsza pi±tka w ka¿dej kategorii zosta³a nagrodzona pami±tkowymi statuetkami.

Wyniki: http://www.nata.karolin.pl/gogolmtb/wyniki.pdf

Autor: Rudy