Dziki Wy¶cig, Czasówka, Maraton...
Dodane przez thomson dnia 16 marzec 2009 21:57:59
Kolejna edycja AGPol Gniezno GrandPrix MTB za nami. Wyniki i linki do zdjêæ dostêpne w panelu GrandPrix.

Relacja z zawodów by Karrlajn:
Dnia 15. Marca 2009 roku na dzikiej pla¿y w Powidzu odby³ siê ju¿ drugi wy¶cig XC. Kolarze mieli za zadanie zmierzyæ siê z krótk± (d³ugo¶ci 1,4 km) lecz wymagaj±c± tras± interwa³ow± wyznaczon± na górce przy pla¿y. Ka¿da z kategorii wiekowych mia³a do pokonania okre¶lon± liczbê okr±¿eñ ... (czytaj wiêcej)

Uwaga ! Zmianie uleg³ termin kolejnej edycji ! Czasówka-Majówka odbêdzie siê 3 maja 2009 !

Pe³n± par± ruszy³y przygotowania do VII Gnie¼nieñskiego Maratonu Rowerowego MTB. 31 maja 2009 gnie¼nieñski rynek stanie siê rowerowym centrum wielkopolski ! Ustalili¶my równie¿ datê edycji #6 - Uphill Duszno odbêdzie siê 26 lipca 2009.
Rozszerzona zawarto newsa
II Dziki Wy¶cig w Powidzu zakoñczony!

  Dnia 15. Marca 2009 roku na dzikiej pla¿y w Powidzu odby³ siê ju¿ drugi wy¶cig XC. Kolarze mieli za zadanie zmierzyæ siê z krótk± (d³ugo¶ci 1,4 km),lecz wymagaj±c± tras± interwa³ow± wyznaczon± na górce przy pla¿y. Ka¿da z kategorii wiekowych mia³a do pokonania okre¶lon± liczbê okr±¿eñ.
  Kameralna, mi³a atmosfera, mocni zawodnicy to g³ówne cechy cyklu AGpol Gniezno Grand Prix MTB. Mimo niesprzyjaj±cej pogody, na starcie zjawi³o siê 32 kolarzy górskich chêtnych do rywalizacji.
  Najliczniejsz± kategoriê-Elitê,reprezentowali miêdzy innymi: Rados³aw Lonka, Micha³ Putz oraz Grzegorz Tomczak. Mniej liczn±, ale tak¿e ostro rywalizuj±c± miêdzy sob± grup± byli Mastersi. Tutaj prym wiód³ Leszek Dorynek z Konina, tu¿ za nim uplasowa³ siê kolega z dru¿yny Leszek Jopek. Trzecie miejsce zdoby³ Grzegorz Napiera³a.
  Tego dnia Powidz odwiedzili tak¿e m³odsi zawodnicy. Zarówno w kategorii junior (16-18 lat), jak i m³odzik (do 16 lat) wystartowa³o czterech zawodników. Najlepszym Juniorem okaza³ siê Tomasz Wachowiak, wyprzedzaj±c Micha³a Waszaka, Artura Adamczaka i Jana Majchera,a najlepszym M³odzikiem zosta³ Mateusz Lewandowski, który wyprzedzi³ tylko kilkadziesi±t sekund Piotra Tomczaka. Trzecie miejsce zaj±³ najm³odszy z zawodników,11-letni Eryk Lewandowski, a na czwartym miejscu zobaczyli¶my Szymona Bere¼nickiego. W kategorii kobiet jako jedyna wystartowa³a Karolina Gaca.
  W nagrodê zwyciêzcy ka¿dej kategorii otrzymali puchary i dyplomy, natomiast za drugie i trzecie miejsce dyplomy. Po emocjonuj±cych zmaganiach wszyscy uczestnicy i kibice zostali zaproszeni na kie³baski i dekoracjê.

autor: Karrlajn