Kujawia XC My¶lêcinek
Dodane przez thomson dnia 23 marzec 2009 21:31:37
Dnia 22 marca pogoda nie zachêca³a do wyj¶cia na rower. Nie przeszkodzi³o to jednak ponad setce zawodników i zawodniczek w wystartowaniu w pierwszej w tym roku edycji Kujawia XC, która odby³a siê w My¶lêcinku. Trasa by³a bardzo urozmaicona. Znajdowa³o siê na niej du¿o podjazdów, sporo ciekawych zjazdów, a tak¿e p³askie odcinki pozwalaj±ce trochê odsapn±æ.
Gniezno w kategorii masters reprezentowa³ Radek Jaskulski. Zaj±³ dobre szóste miejsce – po wy¶cigu powiedzia³, ¿e gdyby wy¶cig nie by³ skrócony (z powodu ulewy) oraz gdyby nie przesadzi³ z treningami w ostatnim tygodniu to wynik by³by du¿o lepszy.
W kategorii elita wystartowali £ukasz oraz Piotr Putz. Panowie pojechali na miarê swoich obecnych mo¿liwo¶ci. Ca³y wy¶cig przejechali p³ynnie, bez wiêkszych problemów.
Najm³odszy z Gnie¼nian – Tomek Wachowiak, startuj±cy w kategorii junior przejecha³ ca³y wy¶cig w miarê równo. Jak sam mówi: „nie wysz³o za szybko, ale nastêpnym razem bêdzie lepiej”. :)
Kto nie by³ niech ¿a³uje! ZDJÊCIA i WYNIKI