31.05.2009 Skoda Maraton MTB
Dodane przez thomson dnia 06 kwiecie 2009 21:16:00
Mi³o nam poinformowaæ, ¿e firma SkodaAuto kolejny raz zosta³a sponsorem g³ównym Gnie¼nieñskiego Maratonu Rowerowego, który w zwi±zku z tym odbêdzie siê pod nazw± Skoda Maraton MTB Gniezno 2009 ! Za kilka dni uruchomiony zostanie serwis internetowy Maratonu, gdzie sukcesywnie bêd± pojawia³y siê wszelkie informacje z nim zwi±zane.