Thule Cup Cytadela
Dodane przez thomson dnia 07 kwiecie 2009 21:25:33
5 kwietnia na Poznañskiej cytadeli odby³a siê pierwsza tegoroczna edycja cyklu Thule Cup. Trasa jak co roku wymaga³a dobrego przygotowania kondycyjnego, a tak¿e sprzêtowego. Wiele osób mia³o problemy z jednym jak i drugim – przebite dêtki, zerwane ³añcuchy czy fatalnie dzia³aj±ce przerzutki. Ka¿dy wy¶cig przyniós³ wiele emocji.
Po zaciêtej walce w elicie zwyciê¿y³ Radek Lonka, znany nam ze startów w GGPMTB. Najszybszym masterem okaza³ siê Tadeusz Korzeniewski.
Gniezno i okolice reprezentowali:
-w kategorii elita: Micha³ Putz (10 miejsce), £ukasz Putz (19 miejsce), Patryk Franc
-w masterach (tych najm³odszych ;) ): Radek Jaskulski (9 miejsce)
-w juniorach: Tomek Wachowiak (7 miejsce)
Wyniki   Zdjêcia w galerii

Kolejne wy¶cigi ju¿ za nieca³e dwa tygodnie! Mio Fijifilm Bike Maraton we Wroc³awiu, oraz Powerade MTB Marathon w Murowanej Go¶linie. Serdecznie zachêcamy do startów !
Autor: Rudy