FujiFilm Bikemaraton Wroc?aw - Relacja
Dodane przez thomson dnia 21 kwiecie 2009 18:53:46
Nasz± podró¿ na pierwszy w tym roku maraton rozpoczêli¶my od zebrania ca³ego teamu, powiêkszonego na tej imprezie o Karolinê i w sobotê wieczorem odwiedzaj±c po drodze Poznañ, trafili¶my na nocleg w Kaliszu w go¶cinnym mieszkaniu studenckim. St±d kilka minut po siódmej ruszyli¶my w drogê do Wroc³awia, gdzie o 9 stawili¶my siê na ju¿ do¶æ zat³oczonym parkingu przy k±pielisku K³okoczyce.
Po odwiedzeniu okolicy startu rozpoczêli¶my przygotowania rowerów i rozjazdy przed startem. Chwilê po 10 zjawi³ siê tak¿e nasz lider Micha³, studiuj±cy i mieszkaj±cy we Wroc³awiu, który poprzedniego dnia odebra³ nasze numery startowe...(Czytaj wiêcej)
autor: cup

Rozszerzona zawarto newsa
Nasz± podró¿ na pierwszy w tym roku maraton rozpoczêli¶my od zebrania ca³ego teamu, powiêkszonego na tej imprezie o Karolinê i w sobotê wieczorem odwiedzaj±c po drodze Poznañ, trafili¶my na nocleg w Kaliszu w go¶cinnym mieszkaniu studenckim. St±d kilka minut po siódmej ruszyli¶my w drogê do Wroc³awia, gdzie o 9 stawili¶my siê na ju¿ do¶æ zat³oczonym parkingu przy k±pielisku K³okoczyce.
Po odwiedzeniu okolicy startu rozpoczêli¶my przygotowania rowerów i rozjazdy przed startem. Chwilê po 10 zjawi³ siê tak¿e nasz lider Micha³, studiuj±cy i mieszkaj±cy we Wroc³awiu, który poprzedniego dnia odebra³ nasze numery startowe...Przed godzin± 10.30 ustawili¶my siê przed sektorami startowymi i czekali¶my na ich otwarcie, by zaj±æ jak najlepsze miejsce do startu, co uda³o siê nam i stali¶my obok siebie czekaj±c na sygna³ startowy.Start z sektora M2 by³ jak zawsze bardzo nerwowy, ale uda³o siê nam wystartowaæ bez wiêkszych kolizji i za³apaæ siê do pierwszej grupy, która z prêdko¶ci± ponad 40km/h przebywa³a asfalty i polne drogi gdzie wznosi³a chmurê kurzu, który bardzo przeszkadza³ w je¼dzie.
Trasa okaza³a siê do¶æ ciekawa jak na t± okolicê, szczególnie na najd³u¿szej trasie. Na mecie okaza³o siê, ¿e nasze wyniki w stawce ponad 1300 osób by³y bardzo dobre. Nasz lider Micha³ pojecha³ fenomenalnie i tylko szczê¶cia zabrak³o do miejsca na podium i dojecha³ na 4 miejscu w kategorii M2 na dystansie Mega. A oto wyniki pozosta³ych zawodników:

Dystans Mega- 59km
Micha³ Putz- 4 w M2 czas 1:55:25,
Patryk Franc- 29 w M2 czas 2:03:39,
Tomasz Wachowiak- 13 w M1 czas 2:16:04,

Dystans Giga- 86km
£ukasz Putz- 24 w M2 czas 3:04:37

Dystans Mini- 28km
Piotr Putz- 11 w M2 czas 0:56:15,
Karolina Gaca- 31 w K2 czas 1:39:24

ZDJÊCIA: Galeria
autor: cup