Mosina Trip
Dodane przez thomson dnia 25 kwiecie 2009 21:08:16
¯eby nie by³o, ¿e "grupa" FR siê obija, zmontowali¶my szybki wypad do Mosiny na tamtejsze ¶cie¿ki zjazdowe. Na miejscu spotkali¶my siê ze znajomymi z Poznania, którzy mieli nas oprowadziæ. Niestety ch³opaki musieli siê ewakuowaæ na pogotowie, gdy¿ jednego z nich zaatakowa³...peda³. Rowerowy. Na szczê¶cie wszystkie ¶cie¿ki schodz± siê w jednym miejscu i opcji zab³±dzenia raczej nie ma, jednak mnogo¶æ wariantów przejazdu sprawi³a, ¿e minê³o trochê czasu zanim "wgrali¶my sobie mapê". W³a¶ciwie wszystkie trasy w Mosinie s± bardzo p³ynne, co powoduje, ¿e bez trudu mo¿na osi±gn±æ ca³kiem spore prêdko¶ci. Do wyboru mamy hopki i dropy ró¿nej wielko¶ci i jeden potê¿ny road-gap, którego chyba jeszcze nikt nie polecia³, ale ju¿ sam pomys³ zbudowania czego¶ takiego jest co najmniej chory. Co ciekawe, przez ca³y czas naszego pobytu nie pojawi³ siê nikt z "tubylców", a s±dz±c po ilo¶ci pracy w³o¿onej w budowe tras musi ich tam kilku byæ... Ogólnie wra¿enia bardzo pozytywne. Na pewno jeszcze nie raz do Mosiny zawitamy. Jest blisko, a pagórek zdecydowanie wiêkszy ni¿ nasze "³azienki", wiêc nawet na taki krótki popo³udniowy wypad warto siê wybraæ.