Mamy zwyciêstwo ! - Maraton Chodzie¿
Dodane przez thomson dnia 27 kwiecie 2009 23:25:55
Mamy zwyciêstwo !!! Ale po kolei. To ju¿ nasz drugi maraton w tym roku i do tego bli¿ej domu wiêc przygotowania do niego by³y zdecydowanie ³atwiejsze, choæ nie do koñca. Sta³o siê tak poniewa¿ znaj±c t³ok tu¿ przed startem i nie chc±c ruszaæ do Chodzie¿y w ¶rodku nocy postanowili¶my przejechaæ siê dzieñ wcze¶niej razem z Karolin± odebraæ numey startowe, by nie staæ w ogonie i przepychaæ siê przez t³umy ludzi zaraz po starcie. Dotarli¶my wiêc po 16 na rynek i po ma³ych perturbacjach zdobyli¶my numery dla ca³ej dru¿yny... (czytaj wiêcej).
autor: cup
Zdjêcia w Galerii

Rozszerzona zawarto newsa
Mamy zwyciêstwo!!!
Ale po kolei.
To ju¿ nasz drugi maraton w tym roku i do tego bli¿ej domu wiêc przygotowania do niego by³y zdecydowanie ³atwiejsze, choæ nie do koñca. Sta³o siê tak poniewa¿ znaj±c t³ok tu¿ przed startem i nie chc±c ruszaæ do Chodzie¿y w ¶rodku nocy postanowili¶my przejechaæ siê dzieñ wcze¶niej razem z Karolin± odebraæ numey startowe, by nie staæ w ogonie i przepychaæ siê przez t³umy ludzi zaraz po starcie. Dotarli¶my wiêc po 16 na rynek i po ma³ych perturbacjach zdobyli¶my numery dla ca³ej dru¿yny...


...Nastêpny dzieñ rozpocz±³ siê dla nas po 6 i po szybkim ¶niadaniu i spakowaniu Patryka, który dotar³ do nas z Konina ruszyli¶my do Gniezna po Tomka i w szybk± drog± do Chodzie¿y, gdzie dotarli¶my zgodnie z planem o 9. Nastêpnie rozpoczêli¶my przygotowania i odziani w nowe koszulki oraz kaski ruszyli¶my silna grup± na rozgrzewkê i w okolice startu by oczekiwaæ otwarcia sektorów. Na 20 minut przed startem ustawili¶my siê bojowo nastawieni na swoich miejscach, ka¿dy przygotowany na pokonanie zaplanowanego dystansu. Gdy o 11 nast±pi³ strza³ startowy starali¶my przesun±æ siê w okolice czo³a peletonu pod±¿ajacego za radiowozem ulicami miasta. Pocz±tek by³ do¶æ nerwowy i obfitowa³ w niebezpieczne sytuacje, gdy¿ ka¿dy chcia³ zaj±æ jak najlepsze miejsce przed wjazdem w teren. Jednak ju¿ pierwsze podjazdy podzieli³y grupê wg mo¿liwo¶ci uczestników i jazda by³a du¿o bardziej p³ynna.
Trasa, któr± przygotowali organizatorzy, okaza³a siê bardzo ciekawa i obfitowa³a w interwa³owe podjazdy i w ca³e pla¿e sypkiego piasku, który utrudnia³ podjazdy, a i zjazdy stawa³y siê bardzo niebezpieczne, szczególnie z powodu rozwijania na nich bardzo du¿ych prêdko¶ci, a wypadki na nich nastepuj±ce dla kilku osób zakoñczy³y siê cie¿kimi kontuzjami. Trudno¶æ trasy spowodowa³a, ¿e niewiele osób zdecydowa³o siê na przejechanie najd³u¿szego dystansu, a czê¶æ chc±cych to uczyniæ nie zd±¿y³a dotrzeæ w limicie czasu do bramki rozjazdowej i musieli udaæ siê do mety dystansu Medio.
W naszej ekipie nikt nie mia³ problemów technicznych i kazdy ukoñczy³ zak³adany dystans.

A teraz powróæmy na chwilê do okrzyku rado¶ci jakim zacz±³em nasz± relacjê. Na mecie bowiem okaza³o siê, ¿e nasz lider Misiek jest w tym roku silniejszy ni¿ wszyscy s±dzili¶my i w kolejnym wy¶cigu wystartuje w koszulce lidera, gdy¿ po fascynuj±cym finiszu zdo³a³ zwyciê¿yæ w kategorii M2 na dystansie Medio ulegaj±c jedynie do¶wiadczonym rywalom z kategorii M3 i zajmuj±c 3 miejsce Open. Dziêki temu mogli¶my oklaskiwaæ go stoj±cego na podium tak wielkiej imprezy i cieszyc siê, ¿e reprezentujemy te same co on barwy:)

Okaza³o siê równie¿, ¿e jako dru¿yna pokazalismy klasê uzyskuj±c 5 wynik w klasyfikacji punktowej, przegrywaj±c tylko z najlepszymi dru¿ynami w kraju:)

Po zakoñczeniu imprezy rozjechali¶my siê do domów, by odpoczywaæ i szykowaæ siê do kolejnych startów, gdy¿ ju¿ za tydzieñ wyprawa na koniec ¶wiata do Bia³owie¿y.

A oto pe³ne wyniki zawodników Agpol Team'u:

Dystans Medio 61 km:
- Micha³ Putz- 1 w M2 czas 2:11:12
- Piotr Putz - 43 w M2 czas 2:52:44

Dystans Grand Fondo 92 km:
- £ukasz Putz- 20 w M2 czas 3:29:25
- Patryk Franc- 21 w M2 czas 3:30:42
- Tomasz Wachowiak- 5 w M1 czas 4:14:03

Dystans Mini 32 km:
- Karolina Gaca- 21 w K2 czas 2:59:20

Klasyfikacja dru¿ynowa:
1 .Corratec Team- 1887 pkt,
2 .Vitesse Bergamont bikeWorld.pl- 1879 pkt,
3 .Subaru Trek Gdynia- 1729 pkt,
4 .LKS Iskra G³ogoczów- 1713 pkt,
5 .AGPOL Team- 1696 pkt,
£ukasz Putz- 600 pkt,
Patryk Franc- 596 pkt,
Micha³ Putz- 500 pkt.

Wiêcej szczegó³ów: www.skandiamaraton.pl

Zapraszamy na nasz± stronê www.team.agpol.com

I do zobaczenia na trasach Wielkopolski.

autor: cup