Skandia Maraton Bia³owie¿a - Agpol team znowu wysoko !
Dodane przez thomson dnia 04 maj 2009 16:27:10
Zawodnicy Agpol Team`u kolejny raz zajeli czo³owe miejsca ! Tym razem na zawodach z cyklu Skandia Lang Team Maraton w odleg³ej Bia³owie¿y. Micha³ Putz zwyciê¿y³ na dystansie Medio, a Tomek Wachowiak by³ drugi w kategorii M1 na najd³u¿szym dystansie, który wynosi³ a¿ 112km !

Relacja by Cup
Team siê rozpêdza ! A tak w³a¶ciwie to pêdzi w szalonym tempie, tak jak poci±gi kolarzy przemierzaj±cych z szalon± prêdko¶ci± lasy drugiego etapu Skandia Lang Team Maratonu w Bia³owie¿y...(czytaj wiêcej)
Rozszerzona zawarto newsa
Team siê rozpêdza !!

A tak w³a¶ciwie to pêdzi w szalonym tempie, tak jak poci±gi kolarzy przemierzaj±cych z szalon± prêdko¶ci± lasy drugiego etapu Skandia Lang Team Maratonu w Bia³owie¿y.

A teraz do rzeczy, bo nim wpadli¶my w las, to przejechali¶my do niego przez ca³± Polskê i 500km naszych „piêknych” dróg, ale dali¶my radê i dotarli¶my na ten Koniec ¦wiata, by walczyæ o punkty do klasyfikacji zespo³owej i indywidualnej. A gdy ju¿ dotarli¶my, zapisali¶my siê i wykonali¶my nie do koñca planowany objazd trasy naszym busem, nadszed³ czas na poranne przygotowania i start, w którym wszystko mia³o byæ zaplanowane i rozegraæ siê po naszej my¶li. Gdy stanêli¶my na starcie w pierwszym rzêdzie tu¿ przed okiem kamery plan by³ w g³owie ka¿dego z nas i w bojowych nastrojach ruszyli¶my, og³uszeni wystrza³em startowym, za samochodem sêdziowskim. Tempo powoli ros³o i pêdzili¶my pomiêdzy drewnianymi domami z olbrzymi± prêdko¶ci±, by po kilku kilometrach wpa¶æ w las, gdzie tempo wcale nie spada³o. Okaza³o siê ¿e najwiêksz± ochotê do zwyciêzstwa maj± zawodnicy Vitesse Bergamont Team, którzy ró¿nymi taktycznymi zagrywkami doprowadzili do ucieczki dwóch swoich zawodników na 10 kilometrze. Akcja ta by³a na tyle silnie wspierana przez zawodników ich ekipy znajduj±cych siê w grupie po¶cigowej, ¿e nie uda³o siê ich dogoniæ do rozjazdu tras Medio i Grand Fondo. Na oko³o 15 kilometrze czo³owa grupa ukszta³towa³a siê koñcowo i okaza³o siê, ¿e dwóch zawodników naszej dru¿yny znajduje siê w niej, co by³o niew±tpliwie sukcesem, do pe³ni szczê¶cia zabrak³o nam by do grupy doszed³ tak¿e trzeci z nas czyli Patryk, co pozwoli³oby nam na jeszcze skuteczniejsz± walkê.
A sama walka z dystansem dla jad±cych w grupie polega³a g³ównie na szosowym utrzymywaniu ko³a poprzednika i spokojnej je¼dzie przez pierwsz± czê¶æ dystansu, jednak po rozje¼dzie, gdy nasz lider Misiek odjecha³ na metê, by po raz kolejny stan±æ na podium dystansu Medio, rozpoczê³a siê ostateczna walka o zwyciêstwo, a pisz±cy te s³owa postawi³ sobie za cel utrzymania siê grupy a¿ do mety. Okr±¿enie to by³o bardzo szybkie i przez du¿± jego czê¶æ prêdko¶æ grupy nie spada³a poni¿ej 40km/h, dziêki czemu uda³o siê zlikwidowaæ powstaj±ce ucieczki oraz dogoniæ uczestnika ucieczki z 10km i zwart± 12 osobow± grup± jechali¶my a¿ do miejscowo¶ci Narewka, gdzie na jedynym piaskowym podje¼dzie uda³o siê odjechaæ trzyosobowej ucieczce prowadzonej przez Bartosza Banacha, a pisz±cy te s³owa przez sw± nieuwagê zaprzepa¶ci³ tê szansê na walkê o czo³owe pozycje i jad±c w ma³ym 7 osobowym peletonie dotar³ do mety nieca³e trzy minuty za zwyciêzc± dystansu Grand Fondo, zajmuj±c ostatecznie 10 miejsce w klasyfikacji Open i 6 w swojej kategorii.
Kolejni nasi zawodnicy tak¿e dotarli na dobrych miejscach, a dla Tomka Wachowiaka dzieñ zakoñczy³ siê dekoracj± na podium kategorii M1, gdzie zaj±³ drugie miejsce.
Tak dobry wystêp ca³ego zespo³u pozwoli³ nam osi±gn±æ niew±tpliwy sukces jakim jest 2 miejsce w klasyfikacji dru¿ynowej!!!

Trasa poprowadzona przez teren Puszczy Bia³owieskiej by³a prosta technicznie i wymaga³a jedynie dobrego przygotowania wytrzyma³o¶ciowego, z powodu d³ugiego dystansu, który wynosi³ do 112km. Wiêkszo¶æ trasy prowadzi³a szerokimi le¶nymi drogami oraz drogami asfaltowymi, gdzie rozwijane by³y du¿e prêdko¶ci, a ¶rednia zwyciêzców dochodzi³a do 33km/h. Dziêki wizycie w tym miejscu mieli¶my jednak okazje poznaæ piêkno tej dziewiczej puszczy oraz ciekawe miejsca w okolicy, gdy¿ spali¶my tu¿ przy du¿ym zbiorniku wodnym Siemianówka.

A oto wyniki ca³ego AGPOL Teamu:

Dystans Medio 64 km:
Micha³ Putz - 1 w M2 czas 1:53:51
Piotr Putz - 6 w M2 czas 2:01:36

Dystans Grand Fondo 112 km:
£ukasz Putz - 6 w M2 czas 3:26:01
Patryk Franc - 8 w M2 czas 3:42:08
Tomasz Wachowiak - 2 w M1 czas 4:05:37

Dystans Mini 32 km:
Karolina Gaca - 12 w K2 czas 2:22:00

Klasyfikacja dru¿ynowa:
1. Vitesse Bergamont bikeWorld.pl - 1898 pkt,
2. AGPOL Team - 1824 pkt,
3. Plannja Racing Team - 1795 pkt,
4. Fit & Fun Fitnes Klub-SklepRowerowy.pl - 1779 pkt,
5. SKANDIA - 1765 pkt,

£ukasz Putz - 691 pkt,
Patryk Franc - 641 pkt,
Micha³ Putz - 492 pkt.

Zapraszamy na nasz± stronê www.team.agpol.com

A po szczegó³owe wyniki na www.skandiamaraton.pl

I do zobaczenia na trasach wielkopolski !

autor: cup