Drog± ¦w. Jakuba
Dodane przez thomson dnia 17 maj 2009 19:39:21
Czy mo¿na po³±czyæ kolarstwo górskie, pielgrzymowanie i turystykê ? Pewnie, ¿e mo¿na - przedstawiamy obszern± relacjê autorstwa Piotra Góralczyka z jego trzydniowej wycieczki po polskiej czê¶ci Drogi ¦w. Jakuba.

"A wiêc w drogê ! Rower przygotowany, plecak spakowany, ¿ona siê zgadza ! Wracam na Szlak ¶w. Jakuba ! ..." (czytaj wiêcej)