Relacja ze Skoda Maraton MTB Gniezno 2009
Dodane przez thomson dnia 01 czerwiec 2009 21:46:05
Zaczê³o siê w pi±tek w sobotê ci±g dalszy – deszcz, ulewa i znowu deszcz. W niedzielê 31 maja mia³ siê odbywaæ maraton MTB w Gnie¼nie. Trasa nabra³a zupe³nie innego charakteru – najbardziej do¶wiadczeni gnie¼nieñscy kolarze nie pamiêtaj± jej w takim stanie. Ale jeszcze siê tak nie zdarzy³o aby kolarze w Gnie¼nie startowali w deszczu. W niedzielny poranek pogoda wszystkich zaskoczy³a piêknym s³oñcem co spowodowa³o, ¿e na starcie z gnie¼nieñskiego Rynku stawi³o siê 214 kolarzy nie tylko z Wielkopolski. Mi³o by³o powitaæ zawodników ze Szczecina, Bydgoszczy, £odzi, Bytowa i wielu innych miejsc ... (czytaj wiêcej)
Rozszerzona zawarto newsa
Oficjalnego otwarcia zawodów dokona³ wicestarosta Powiatu Gnie¼nieñskiego pan Dariusz Pilak, który o godzinie 11:00 strza³em z pistoletu da³ sygna³ do startu. Splendoru imprezie doda³ start pana Senatora RP Piotra Gruszczyñskiego, który wraz z innymi ruszy³ na nie³atw± trasê. Po starcie nast±pi³ honorowy przejazd ulicami miasta, który wywo³a³ du¿e zainteresowanie w¶ród kibiców i przypadkowych przechodniów. Po oko³o 2 km nast±pi³ start ostry wy¶cigu. Kolarze rozpoczêli ¶ciganie na trzech dystansach; 27 km, 50 km i 70 km. Trasa prowadzi³a polnymi drogami do Jankowa Dolnego a nastêpnie wokó³ jezior Jankowo i Wierzbiczany. Organizatorzy w nizinnej Wielkopolsce znale¼li sposób na rozegranie prawdziwie górskiego maratonu rowerowego. Na dystansie Mega (50 km) suma przewy¿szeñ wynosi³a 670 m. Jako pierwsi metê osi±gnêli zawodnicy na dystansie Mini, których na metê przyprowadzili Wojciech Niemier z Kórnika(mê¿czy¼ni) i Daria Siwek z Chomêcic (kobiety). Mê¿czy¼ni rozegrali pasjonuj±cy finisz a drugi z zawodników Piotr Nowicki z Pi³y straci³ prowadzenie na 100 metrów przed met±. Wygl±d i relacje zawodników wskazywa³y na to, ¿e dzisiejsze zawody to nie przelewki wymagaj± doskona³ej kondycji i niezniszczalnego sprzêtu. Prawdziwe zmagania i najwiêksze trudno¶ci stanê³y przed zawodnikami na d³u¿szych dystansach. B³oto, ciekawe podjazdy i karko³omne zjazdy – tego na trasie nie brakowa³o. Ca³e szczê¶cie oby³o siê bez powa¿nych kontuzji a niewielkie obtarcia zosta³y opatrzone przez Harcersk± Grupê Ratownicz± i u¶miech na mecie wynagradza³ trudy zmagañ. Zawodnicy gnie¼nieñskiej grupy Agpol – Team stanêli jak na gospodarzy przysta³o na wysoko¶ci zadania, Micha³ Putz z Powidza zdeklasowa³ innych zawodników dystansu Mega uzyskuj±c 7 minutow± przewag± na mecie. W¶ród kobiet Kinga Mudyn z Bytowa okaza³a siê tryumfatork± ¶redniego dystansu. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e dystans Mega by³ najliczniej obsadzonym co jest swego rodzaju niespodziank± w amatorskich zawodach MTB. Kibice zgromadzeni na Rynku nie czekali d³ugo na przyjazd Rados³awa Lonki z Wrze¶ni, który osi±gn±³ nieziemsk± przewagê nad pozosta³ymi zawodnikami na królewskim dystansie Giga. By³o to ju¿ drugie zwyciêstwo tego zawodnika w gnie¼nieñskich zawodach. Po zaciêtym finiszu jako drugi liniê mety przejecha³ Sebastian Swat z Prze¼mierowa przed Albertem Foktem z Kalisza. Walka kobiet z 70 kilometrowym dystansem zakoñczy³a siê zwyciêstwem El¿biety Sp³awskiej z Konina, która pokona³a Edytê Swat z Prze¼mierowa i Patrycjê Petroczko ze ¦remu. Najlepszymi gnie¼nianami okazali siê Ewelina Kuch i junior Tomasz Wachowiak – Agpol – Team. Wielu zawodników koñcz±c dystans 70 km oprócz zmêczenia zmaga³o siê z ulewnym deszczem i gradobiciem. Wszyscy witani byli hucznymi brawami wyra¿aj±cymi uznanie dla wykazanej determinacji. Organizatorzy UKS Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego zapewnili ciep³± grochówkê dla wszystkich zawodników oraz inne atrakcje na Rynku. Dekoracji zawodników dokonali p. Senator RP Piotr Gruszczyñski i wicestarosta Powiatu Gnie¼nieñskiego pan Dariusz Pilak. Nagrody ufundowali sponsorzy g³ówni Skoda Auto Polska, Szko³a Auto oraz lokalni przedsiêbiorcy: Hotel Nest w Gnie¼nie, firma meblowa Agpol z Ma³achowa, salon meblowy Lena z £ubowa, cukiernia Królewska.
Skoda Maraton MTB – Gniezno 2009 nie móg³ by siê odbyæ gdyby nie wsparcie Starostwa Powiatowego w Gnie¼nie, które bardzo przychylnie odnosi siê do organizacji amatorskich zawodów sportowych.

Wyniki i zdjêcia: http://www.maraton.gkkg.pl

Tekst: Dariusz £ukasiewicz, Rados³aw Jaskulski