Dêbówiec 5 lipca !
Dodane przez thomson dnia 22 czerwiec 2009 07:47:37
W zwi±zku z "sezonem na wy¶cigi" i bardzo napiêtym kalendarzem wielu zawodników, jeste¶my zmuszeni kolejny raz zmieniæ termin wy¶cigu na Dêbówcu. Tym razem tylko o jeden dzieñ.
DÊBÓWIEC 2009 odbêdzie siê w niedzielê 5 lipca

Zapisy jak zwykle w barze Ró¿a od 10.00 do 11.30. Start godz. 12.00.

Trasa ma d³ugo¶c 16.1 km. Kategoria M³odzik i kobiety jad± 1 pêtlê. Elita, Junior i Masters 2 pêtle lecz jest mo¿liwo¶c zakoñczenia wy¶cigu po 1 petli i zawodnik zostanie sklasyfikowany za ostatnim zawodnikiem jadêcym 2 pêtle.
Trasa jest bardzo bardzo ³atwa na jednej pêtli s± trzy d³ugie, ale ³agodne podjazdy. Nawierzchnia - asfalt przy starcie i mecie, piach, szuter, trawa i nowo¶c na naszych trasach - 700m kocich ³bów - stary bruk.
Regulamin
Przypominamy, ¿e sta³ych bywalców obowi±zuj± te same numery startowe co na Winter Race i Dzikim Wy¶cigu !
Zapraszamy !