Z wizyt± w Szczyrku
Dodane przez thomson dnia 13 lipiec 2009 15:11:00
Po dwóch latach postanowili¶my zawitaæ ponownie do Szczyrku. Miejscowo¶æ ta nigdy nie s³ynê³a z przyjaznego nastawienia do rowerzystów, o czym ju¿ kiedy¶ pisa³em, a ostatnio liczba niepochlebnych opinii i nieprzyjemnych historii wzros³a. Mimo to postanowili¶my zaryzykowaæ i znów pu¶ciæ klamki na kamienistych szlakach Skrzycznego (...czytaj wiêcej)

Rozszerzona zawarto newsa
Po dwóch latach postanowili¶my zawitaæ ponownie do Szczyrku. Miejscowo¶æ ta nigdy nie s³ynê³a z przyjaznego nastawienia do rowerzystów, o czym ju¿ kiedy¶ pisa³em, a ostatnio liczba niepochlebnych opinii i nieprzyjemnych historii wzros³a. Mimo to postanowili¶my zaryzykowaæ i znów pu¶ciæ klamki na kamienistych szlakach Skrzycznego.


Do braku karnetów, niemi³ej obs³ugi i wlek±cego siê niemi³osiernie wyci±gu zd±¿ylismy siê ju¿ przyzwyczaiæ i tutaj wielkich zmian siê nie spodziewali¶my. Istotn± zmian± mia³o byæ zbudowanie (teoretycznie) legalnej trasy DH na zawody, które odby³y siê bodaj¿e w maju. Mia³o to chocia¿ czê¶ciowo za³atwiæ sprawê konfliktu miêdzy piechurami i rowerzystami.


Trasa powsta³a. Jest dosyæ trudna, ale poprowadzona z pomys³em i daje sporo frajdy. Jest oczywi¶cie jedno "ale" - trasa nie jest w ¿aden sposób oznaczona. Owocuje to tym, ¿e czê¶æ bikerów o trasie nie wie, a czê¶æ wie, ale nie ma pojêcia jak na ni± trafiæ. W rezultacie je¿d¿± nadal po szlakach turystycznych. Jest jeszcze jeden, znacznie powa¿niejszy wynik braku oznaczeñ - piesi chodz± po trasie DH ! bo nie maj± pojêcia w co siê pakuj±. Tym sposobem ca³a praca w³o¿ona w budowê trasy posz³a na marne, a wystarczy³oby kilka rolek ta¶my, puszka farby, odrobina chêci i wyobra¼ni. Dwie pierwsze pozycje mo¿e by siê w Szczyrku znalaz³y, natomiast dwóch kolejnych zdecydowanie brakuje. Nie tylko z reszt± w Szczyrku. W wielu innych polskich miejscówkach jest podobnie. Dlatego nastêpny wypad planujemy znowu do Czech. Pieni±dze za noclegi, wyci±gi, jedzenie itd. ponownie zostawimy naszym po³udniowym s±siadom. W Polsce widocznie ludzie pieniêdzy maj± za du¿o bo mimo wielokrotnie przestawianych gotowych pomys³ów i rozwi±zañ na rozwój rowerowego "biznesu", w Polsce nadal "siê nie da" (a prawdopodobnie "siê nie chce").


Szczyrk ma oczywi¶cie swoje plusy - niezapomniane widoki, wspania³e kamieniste i d³ugie szlaki nadal przyci±gaj± jak magnes. Niestety czê¶æ szlaków zosta³a totalenie zdewastowana przez ciê¿ki sprzêt pracuj±cy przy wycinaniu i zwo¿eniu drzew, których orgromn± ilo¶æ zaatakowa³y szkodniki (oczywi¶cie wed³ug le¶niczego to rowerzy¶ci niszcz± ¶ció³kê le¶n±... no comments).


Dziêki w³a¶ciwie idealnej pogodzie nasz weekendowy wypad wspominamy mimo wszystko bardzo mi³o. Naje¼dzili¶my siê. Jak zwykle nie by³o czasu na robienie zdjêæ, ale za to uda³o nam siê nakrêciæ kilka ujêæ do nowego filmu.
Do Szczyrku wrócimy pewnie za kolejne dwa lata. Oby do tego czasu zmieni³o siê tam kilka rzeczy.

autor: thomson