Skandia Maraton Gdañsk
Dodane przez thomson dnia 22 lipiec 2009 20:24:32
Czas na wspomnienia.
Po d³u¿szej przerwie w relacjonowaniu naszych wypraw z rowerami po ca³ym kraju wracamy z gar¶ci± wiadomo¶ci starszych i nowszych.
A wiêc dawno ju¿ temu bo 7 czerwca trafili¶my na zawody z serii Skandia Maraton w Gdañsku... (...czytaj wiêcej)
Rozszerzona zawarto newsa
Czas na wspomnienia.
Po d³u¿szej przerwie w relacjonowaniu naszych wypraw z rowerami po ca³ym kraju wracamy z gar¶ci± wiadomo¶ci starszych i nowszych.


A wiêc dawno ju¿ temu bo 7 czerwca trafili¶my na zawody z serii Skandia Maraton w Gdañsku. Oczywi¶cie dotarli¶my na miejsce ju¿ dzieñ przed i zameldowali¶my siê w schronisku w samym centrum i ka¿dy z nas znalaz³ swój sposób na odprê¿enie siê przed ciê¿kimi zawodami. Czê¶æ ekipy postanowi³a wypoczywaæ biernie, a nasza ma³a dwuosobowa grupa prawie in¿ynierów uda³a siê zwiedzaæ miasto i ch³on±æ spokój starych murów.

Gdy rano spojrzeli¶my za okna okaza³o siê, ¿e ten spokój bardzo siê nam przyda, bo w nocy nad Trójmiastem przesz³a ulewa i zapowiada³a siê bardzo b³otna jazda, a du¿a czê¶æ z nas przygotowa³a opony semi slick na suche warunki i nie zabrali nic na zmianê, wiêc spokój by³ jak najbardziej wskazany.
Gdy udali¶my siê na start nasze obawy potwierdzali wszyscy wokó³ i ka¿dy szykowa³ siê do szalonej jazdy. Gdy ruszyli¶my z pocz±tku wszystko zapowiada³o, ¿e nie bêdzie tak ¼le, ale by³a to z³udna nadzieja, bo gdy tylko skoñczy³ siê pierwszy bardzo d³ugi asfaltowo-szutrowy podjazd, wkroczyli¶my w krainê b³otem p³yn±c±, gdzie jego najdziwniejsze postaci, stara³y siê na zmianê zalepiæ nasze ko³a, albo kierowa³y rowery w sobie tylko znanym kierunku, a gdy po przejechaniu, w zale¿no¶ci od wybranego dystansu, 55 lub 75 km docierali¶my do mety wygl±dali¶my jak b³otne istoty, oblepieni dok³adnie mazi± na ca³ym ciele.
Oczywi¶cie nie oby³o siê bez wypadków po drodze i ka¿dy z nas walczy³ o prze¿ycie tego maratonu, a dopiero potem o dobre miejsce na mecie.
No i jak zwykle najlepiej walka ta posz³a naszemu liderowi Mi¶kowi, którego znów oklaskiwali¶my na podium, na najni¿szym jego stopniu.

A reszta pojecha³a zgodnie ze swoimi mo¿liwo¶ciami, co znów da³o nam wysokie 5 miejsce w klasyfikacji dru¿ynowej.

A oto wyniki ca³ej dru¿yny:

Dystans Medio:
Micha³ Putz - 3 miejsce - czas 1:52:52
Piotr Putz - 58 open, 29 w kategorii - czas 2:17:08

Dystans Grand Fondo:
Patryk Franc - 19 open, 12 w kategorii - czas 3:13:11
£ukasz Putz - 27 open, 15 w kategorii - czas 3:18:30
Tomasz Wachowiak - 72 open, 10 w kategorii - czas 3:47:59

autor: Cup