W bydgoskich lasach - Thule Cup
Dodane przez thomson dnia 24 lipiec 2009 09:57:06
Ju¿ drugi raz w tym roku trafiamy na trasy w okolicach Bydgoszczy i jest to po raz kolejny XC w My¶lêcinku, gdzie 21 czerwca rozegrano Mistrzostwa Miasta, zaliczane do cyklu Thule Cup. Trasa znów bardzo ciekawa i mi³o by³o nam znowu tam zawitaæ, tym razem Agpol Team dotar³ na miejsce w mocno okrojonym sk³adzie, gdy¿ by³a to wyprawa typowo rodzinna i we trójkê walczyli¶my w wy¶cigu elity. No i wszystko by³oby super, bo i pogoda dopisa³a, ogrzewaj±c nas s³oñcem, a trasa jak zwykle pe³na technicznych sekcji pozwala³a sprawdziæ swoje umiejêtno¶ci, gdyby nie sprzet, który mnie akurat tego dnia zawodzi³ na ca³ej linii i uprzykrza³ jazdê i uniemo¿liwi³ walkê o lepsz± lokatê. Ale i tak zadowoleni z mi³ego wyjazdu i najedzeni pysznym poczêstunkiem po wy¶cigu wracali¶my z u¶miechem do domu.
A oto nasze wyniki:
Micha³ Putz - 6 miejsce ; £ukasz Putz - 10 miejsce ; Piotr Putz - 12 miejsce
Galeria zdjêæ