WAP
Dodane przez thomson dnia 01 kwiecie 2005 08:34:39
Dobre wie¶ci dla tych, którzy nie maj± sta³ego dostêpu do internetu, ale maj± komórkê z WAPem. Wszystkie najwa¿niejsze wiadomo¶ci z ¿ycia klubu oraz terminy wypadów, zawodów bêdziecie mogli znale¼æ na naszej witrynie WAP http://wap.wapgate.pl/gkkg Mamy nadziejê, ¿e przyczyni siê to do zwiêkszenia frekwencji podczas naszych wypadów bo wymówka "nie wiedzia³em" bêdzie bardzo nie na miejscu :)