Eska FujiFilm BikeMaraton Tarnów
Dodane przez thomson dnia 27 lipiec 2009 21:03:01
Dnia jedenastego lipca AGpol Team w 3 osobowym sk³adzie pojawi³ siê na starcie Eska Fujifilm BikeMaratonu w dalekim Tarnowie. Pogoda by³a wy¶mienita – s³oñce, wysoka temperatura i bezchmurne niebo. Niestety na tym dobre wiadomo¶ci siê koñcz±... (...czytaj wiêcej)

Rozszerzona zawarto newsa
Dnia jedenastego lipca AGpol Team w 3 osobowym sk³adzie pojawi³ siê na starcie Eska Fujifilm BikeMaratonu w dalekim Tarnowie. Pogoda by³a wy¶mienita – s³oñce, wysoka temperatura i bezchmurne niebo. Niestety na tym dobre wiadomo¶ci siê koñcz±.

Gdy ustawieni w sektorach czekali¶my na start (Micha³ i Patryk w pierwszym, Tomek w drugim) okaza³o siê ¿e ciê¿ka reklama przyklejona na desce powieszonej na zadziwiaj±co grubych (!?) linach spad³a prosto na g³owê Micha³a, nastêpnie odbi³a siê i trafi³a w twarz Patryka stoj±cego obok tworz±c na niej do¶æ du¿e zadrapanie. Niestety to nie koniec nieprzyjemno¶ci. Po przejechaniu ok. 2km pierwszego podjazdu okaza³o siê ¿e nowa korba naszego lidera, firmy Token, pokryta piêknie b³yszcz±c± warstw± carbonu z czerwonymi akcentami na zêbatkach, nie nadaje siê do jazdy. Przed startem zosta³a przykrêcona z maksymaln± mo¿liw± si³±, a i tak podczas jazdy lewe ramie zaczê³o siê odkrêcaæ. Micha³owi uda³o siê doprowadziæ korbê do stanu u¿ywalno¶ci w 15 minut. Po incydencie zjecha³ na trasê mini i dojecha³ z 10 minutow± strat± do zwyciêzcy.

Dwaj pozostali zawodnicy pojechali tak jak planowali dystans mega. Oczywi¶cie nie oby³o siê bez niespodzianek. Patryk zaliczy³ glebê na zje¼dzie. Na szczê¶cie skoñczy³o siê tylko na st³uczonym ³okciu, a wypadek wygl±da³ naprawdê gro¼nie. Sytuacjê odwrotn± prze¿y³ Tomek, jego wypadek wygl±da³ znacznie mniej powa¿nie, jednak skutki odczu³ znacznie bardziej. Ma³o brakowa³o, a nieby³by w stanie dojechaæ do mety z powodu strasznego bólu nogi oraz ogólnego zamroczenia spowodowanego uderzeniem kaskiem o paletê (!) przez któr± zaistnia³ wypadek.

Generalnie maratonu nie zaliczamy do udanych.

Wyniki:

Mini:
Micha³ Putz: 26 open 7/M2

Mega:
Patryk Franc: 24 open 13/M2
Tomasz Wachowiak: 74 open 15/M1

Zdjêcia w galerii