Kolejna edycja za nami
Dodane przez thomson dnia 29 sierpie 2009 10:52:13
Pierwszy w historii GKKG wy¶cig na orientacjê przeszed³ do historii. Na starcie stawi³o tylko 14 ¶mia³ków, ale s³aba frekwencja by³a chyba jedynym minusem tej imprezy. Dopisa³a pogoda, wszyscy dojechali do mety, wszyscy zadowoleni. Najszybciej wszystkie punkty odnalaz³ Robert Zabel i to on ze znakomitym czasem 02:00:00 wygra³ w kategorii Elita. Na uwagê zas³uguj± równie¿ rezultaty w kategorii Junior, gdzie Micha³ Waszak prze³ama³ wreszcie dominacjê Tomka Wachowiaka wyprzedzaj±c go o ponad minutê.

W GALERII znajdziecie zdjêcia z imprezy autorstwa Pani Mi³ki Olejnik, a pe³ne wyniki TUTAJ.