Czasówka - 27 wrze¶nia 2009
Dodane przez thomson dnia 11 wrzesie 2009 08:54:33
Zapraszamy na kolejn± edycjê Agpol Gniezno GrandPrix MTB - CZASÓWKÊ 2009, która odbêdzie siê w niedzielê 27 wrze¶nia w Jankowie Dolnym. Wpisowe jak zwykle tylko 5z³, obowi±zuj± te same numery startowe co w ca³ym cyklu, kaski obowi±zkowe.
Trasa najprawdopodobniej bêdzie identyczna z t± planowan± na Czasówkê-Majówkê, ale musimy najpierw przeprowadziæ jej inspekcjê i wtedy damy znaæ.

Jednocze¶nie informujemy, ¿e planowany UpHill w Dusznie nie odbêdzie siê, w zwi±zku z czym, po Czasówce czeka nas ju¿ tylko wielki fina³ w Gnie¼nie 11 pa¼dziernika.