Fina³ GrandPrix - 11 pa¼dziernika
Dodane przez thomson dnia 30 wrzesie 2009 17:13:42
W niedzielê w kameralnym gronie rozegrali¶my kolejne zawody z cyklu Apgol Gniezno GrandPrix MTB. Tym razem ¶ciganie odbywa³o siê na czas po miejscami trudnej trasie wokó³ jeziora w Jankowie Dolnym. Najlepszy czas wykrêci³ £ukasz Putz, przejechanie dwóch okr±¿eñ zajê³o mu nieco ponad 38 minut. Linki do pe³nych wyników,zdjêæ oraz uaktualnionej Klasyfikacji Generalnej znajdziecie w panelu obok.

Kolejna, a zarazem ostatnia w tym roku edycja GGPMTB odbêdzie siê ju¿ 11 pa¼dziernika. Tak jak w zesz³ym roku bêdzie to wy¶cig Cross-Country nad Jeziorem Winiary w Gnie¼nie. Nie zmarnujcie ostatniej szansy na zdobycie punktów do generalki ! Przypominamy, ¿e dla najlepszych zawodników naszego cyklu, firma AGPOL przygotowa³a cenne nagrody !