Agpol Gniezno GrandPrix MTB 2009 zakoñczone !
Dodane przez thomson dnia 11 padziernik 2009 14:36:58
Zakoñczyli¶my tegoroczny cykl zawodów AGPOL Gniezno GrandPrix MTB. W finale udzia³ wziê³o 20 zawodników i 2 zawodniczki. Jesienna aura i wymagaj±ca trasa dawa³y siê we znaki, ale wszyscy dzielnie walczyli o wysokie lokaty oraz ostatnie punkty do klasyfikacji generalnej. Pe³ne wyniki znajdziecie tutaj.
Po wrêczeniu nagród przyszed³ czas na uhonorwanie zwyciêzców Klasyfikacji Generalnej.
W Elicie zwyciê¿y³ faworyt - Micha³ Putz wyprzedaj±c Rados³awa Lonke o 20 punktów. W kategorii Junior niekwestionowane zwyciêstwo odniós³ Tomasz Wachowiak. W najm³odszej kategorii - M³odzik najwiêcej punktów uzbiera³ Szymon Bere¼nicki. Najwytrwalsz± zawodniczk± okaza³a siê Karolina Gaca. Natomiast w Mastersach po wyrównanej walce zwyciêstwo odniós³ Grzegorz Napiera³a. Pe³na Klasyfikacja Generalna tutaj.
Gratulujemy i ju¿ teraz zapraszamy na przysz³oroczne, gnie¼nieñskie wy¶cigi rowerowe. Serdecznie dziêkujemy firmie AGPOL, która wspiera³a ca³y cykl GGPMTB 2009.

Galeria zdjêæ (1) Galeria zdjêæ (2)