Gala Rowerowa - Gniezno 2009
Dodane przez thomson dnia 30 padziernik 2009 17:49:16
W dniu 23. listopada odbêdzie siê uroczysta GALA ROWEROWA, na której chcieliby¶my przedstawiæ i podsumowaæ osi±gniêcia i wydarzenia, jakie mia³y miejsce w roku 2009 w gnie¼nieñskim kolarstwie. Nie zabraknie oczywi¶cie planów na przysz³o¶æ, którymi postaramy siê zainteresowaæ zaproszonych go¶ci, a bêd± nimi m.in. przedstawiciele w³adz lokalnych i s³u¿b pañstwowych, przedsiêbiorcy oraz osobisto¶ci z wielkopolskiego ¶wiata rowerowego. Gwo¼dziem programu bêdzie prezentacja AGPOL Team-u, którego apetyt na sukcesy nieustannie ro¶nie, a plany na nastêpny sezon s± bardzo ambitne.

W organizacji Gali pomaga nam Hotel NEST i to w³a¶nie tam bêdzie mia³o miejsce to, pierwsze w historii Gniezna takie wydarzenie.