Gala za nami
Dodane przez thomson dnia 25 listopad 2009 18:03:15
W poniedzia³ek 23 listopada odby³a siê pierwsza w historii Gniezna Gala Rowerowa. W¶ród wielu znakomitych go¶ci obecni byli miêdzy innymi Prezydent Miasta Gniezna - Jacek Kowalski i Pose³ na Sejm RP - Tadeusz Tomaszewski. Krótko zaprezentowana zosta³a historia GKKG oraz nasze dotychczasowe osi±gniêcia, zarówno sportowe jak i organizacyjne zwi±zane z cyklem Agpol Gniezno GrandPrix MTB, a w szczególno¶ci z Maratonem Gnie¼nieñskim. Najwa¿niejszym punktem Gali by³a prezentacja naszych najlepszych zawodników, czyli Agpol Team'u. O osi±gniêciach jak i o samych zawodnikach opowiada³ Pan Piotr Kurek. Na zakoñczenie przedstawione zosta³y plany startowe na sezon 2010 jak równie¿ kalendarz imprez, które planujemy zorganizowaæ w przysz³ym roku w Gnie¼nie i okolicy.

Galeria zdjêæ.