Echa Gali
Dodane przez thomson dnia 02 grudzie 2009 16:45:37
Nie milkn± echa Gali Rowerowej Gniezno 2009. Informacje o naszych tegorocznych osi±gniêciach pojawi³y siê w telewizji, artyku³ach prasowych i oczywi¶cie w internecie.
Gor±co zachêcamy do zapoznania siê z obszernym artyku³em autorstwa Pana Piotra Kurka, który umie¶ci³ On na swojej stronie internetowej www.kurek-rowery.pl

Natomiast o samym przebiegu naszej Gali Rowerowej kilka zdañ napisa³ jeden z jej g³ównych bohaterów, cz³onek AGPol Teamu - £ukasz Putz :
Po wielu dniach przygotowañ, dziesi±tkach godzin ustaleñ, nagrañ filmów i zaproszeniu wielu znamienitych go¶ci nast±pi³ wreszcie dzieñ zakoñczenia sezonu rowerowego w Gnie¼nie... (czytaj wiêcej)


Rozszerzona zawarto newsa
Po wielu dniach przygotowañ, dziesi±tkach godzin ustaleñ, nagrañ filmów i zaproszeniu wielu znamienitych go¶ci nast±pi³ wreszcie dzieñ zakoñczenia sezonu rowerowego w Gnie¼nie. By³a to dla ca³ego klubu oraz AGpol Teamu okazja do podziêkowania sponsorom firmie AGpol oraz Gilicki Bike, a tak¿e zaprezentowania w³adzom miasta i ca³ej spo³eczno¶ci rowerowej naszych dzia³añ i planów.
Ca³± galê uda³o siê nam zorganizowaæ dziêki wsparciu Hotelu Nest w Gnie¼nie, który udostêpni³ nam doskonale wyposa¿on± salê konferencyjn± i przygotowa³ poczêstunek dla wszystkich go¶ci. A sklep rowerowy Gilicki Bike z Kalisza udostêpni³ nam rowery, które stanowi³y doskona³e t³o dla prezentacji.
Gala sk³ada³a siê z czê¶ci wprowadzaj±cych go¶ci w dzia³alno¶æ ca³ego klubu na arenie regionalnej oraz ogólnopolskiej, udzia³u naszych reprezentantów w zawodach ogólnopolskich, a tak¿e zaprezentowali¶my nasze plany na kolejny sezon.
Na pocz±tku oczywi¶cie zapoznali¶my go¶ci z histori± klubu oraz krótko przedstawili¶my zmiany jakie nast±pi³y w najbardziej dla nas znacz±cym 2008 roku, kiedy to klub usamodzielni³ siê i rozpocz±³ swe najnowsze dzieje. By³o to oczywi¶cie tylko wstêpem do prezentacji cyklu AGpol Gniezno Grand Prix MTB 2009, który by³ naszym wielkim sukcesem i pozwoli³ promowaæ kolarstwo górskie w okolicach Gniezna, a nasze zawody s± coraz bardziej rozpoznawalne w ¶rodowisku kolarskim i przyci±gaj± uczestników z ca³ej Wielkopolski. Najbardziej cieszy, ¿e uczestnicy s± bardzo zadowoleni z wymagaj±cych tras i sposobu organizacji zawodów, co potwierdza regularny udzia³ wielokrotnego Mistrza Wielkopolski Radka Lonki oraz wielu innych bardzo dobrych zawodników.
Kolejn± czê¶ci± gali by³a prezentacja naszych najbardziej charakterystycznych zawodów, czyli Skoda Maratonu, który jest bardzo cenion± imprez± o zasiêgu ogólnopolskim. W tym roku mimo bardzo niekorzystnych warunków pogodowych ¶ci±gn±³ on na gnie¼nieñski rynek ponad dwustu rowerzystów. Zmierzyli siê oni z jedn± z najtrudniejszych tras w ca³ym województwie, a najbardziej charakterystyczn± czê¶ci± zawodów jest start i meta na rynku w Gnie¼nie, który dodaje niezwyk³ego kolorytu ca³ej imprezie. Jak wa¿ny jest to element najlepiej mówi± g³osy samych uczestników, którzy twierdz±, ¿e to niezapomniane prze¿ycie finiszowaæ w cieniu Katedry w Gnie¼nie.
Fina³em naszego spotkania by³a prezentacja AGpol Teamu, która zosta³a poprzedzona filmem promocyjnym i wjazdem ca³ej dru¿yny do sali. Krótk± historiê dru¿yny oraz jej tegoroczne osi±gniêcia przedstawi³ znany i ceniony w ¶rodowisku kolarskim dziennikarz Piotr Kurek oraz w sposób multimedialny organizator serii Skandia Maraton Lang Team, Pan Czes³aw Lang. Przedstawili oni ca³± dru¿ynê oraz poszczególnych jej cz³onków, a tak¿e nasze cele na zbli¿aj±cy siê sezon. Podziêkowali¶my tak¿e naszym sponsorom, bez których nie by³by mo¿liwy nasz udzia³ w tak wielu zawodach i osi±gniecie tak znacz±cych sukcesów.
Po przedstawieniu tego co za nami, zaprezentowali¶my nasze przysz³oroczne plany organizacyjne i dalsz± wizjê rozwoju klubu.
W trakcie gali g³os zabrali Pose³ Tadeusz Tomaszewski oraz Prezydent Gniezna Jacek Kowalski, którzy bardzo serdecznie wypowiadali siê o naszej dzia³alno¶ci, a My bardzo serdecznie dziêkujemy im za udzia³ i chêæ wspó³pracy z klubem.
Wszystkich nieobecnych zapraszamy na wiosenn± prezentacjê zawodów oraz dru¿yny na sezon 2010.