Cz³onkostwo w GKKG
Dodane przez thomson dnia 03 grudzie 2009 19:18:10
Wszystkich zainteresowanych wst±pieniem w nasze szeregi zachêcamy do zapoznania siê z ARTYKU£EM, w którym znajdziecie informacje dotycz±ce zasad przynale¿no¶ci oraz praw i obowi±zków cz³onka GKKG.

Jednocze¶nie informujemy, ¿e NOWOROCZNE SPOTKANIE KLUBU odbêdzie siê w niedzielê 3 stycznia o godz. 11.00 na gnie¼nieñskim Rynku.