Prze³aj w Jarocinie
Dodane przez thomson dnia 30 grudzie 2009 16:10:37
Wszystko zaczê³o siê od porannego poniedzia³kowego wyjazdu do Jarocina na zawody prze³ajowe. Wszyscy zaskoczeni padaj±cym ¶niegiem i my¶lami, jakie to bêdzie tam b³oto. Po zapisaniu siê ruszyli¶my do boju. Szybkie przebranie siê w kolarskie ciuszki i jazda. Zapoznanie siê z trasa i na start, gdzie pierwszy do wy¶cigu w mojej kategorii przyby³em ja. Nie by³o wspaniale, ani te¿ ¼le, gdy¿ by³y to moje i Dawida pierwsze zawody w prze³aju. Ucieszony, ¿e zakoñczy³em wy¶cig w ¶rodku stawki bez ¿adnej wiêkszej kontuzji pojecha³em szybko na start, aby ogl±daæ wy¶cig mastersów, w którym startowa³ Radek, oraz wy¶cig elity, w którym startowa³ Dawid. Dopingowa³em ich ile mo¿na by³o wiêc przyjechali na metê prawie równo. Wszyscy cali i szczê¶liwi przebrali¶my siê i zjedli¶my, po czym wrócili¶my do Gniezna.
Na nastêpny dzieñ wybrali¶my siê na drugie zawody tak¿e w Jarocinie na tej samej trasie. Ka¿dy z nas odczuwa³ lekkie zmêczenie, lecz wszyscy pojechali¶my tzw. Drug± czê¶æ. Szybkie uzupe³nienie wpisowego i jazda na rowery. Trasa praktycznie w niczym niezmieniona wiêc pamiêtamy j± i pojedziemy jak najlepiej. Zarówno Radek, Dawid jak i ja pojechali¶my najlepiej jak mogli¶my, a w wyniku tego ka¿dy z nas prawie sta³ na podium. Po jednym jak i drugim wy¶cigu nasze rowery by³y totalnie zalane b³otem, a my wygl±dali¶my jakby¶my pracowali po kilkana¶cie godzin dziennie przy wycieku ropy naftowej ;)
Zdjêcia

Wyniki:
Dzieñ pierwszy: Radek: 4 miejsce; Dawid: 3 miejsce; Szymon: 9 miejsce
Drugi Dzieñ: Radek: 4 miejsce; Dawid: 2 miejsce; Szymon: 6 miejsce.
autor: Beny