Rowerowego Nowego Roku !
Dodane przez thomson dnia 01 stycze 2010 13:59:50
¯yczymy Wam aby ten nowy rok przyniós³ wiele sukcesów, tych wymarzonych i tych zupe³nie niespodziewanych !

Przypominamy, ¿e zgodnie z tradycj±, odbêdzie siê Klubowe Spotkanie Noworoczne - niedziela 3. stycznia 2010 godz. 11.00 Rynek. Na spotkanie zapraszamy oczywi¶cie wszystkich mi³o¶ników dwóch kó³ek z Gniezna i okolic.
Zainteresowanych cz³onkostwem w GKKG informujemy, ¿e spotkanie bêdzie okazj± do z³o¿enia deklaracji cz³onkowskich.