Info GP 2010
Dodane przez thomson dnia 08 stycze 2010 20:15:24
Pierwszy wy¶cig z tegorocznego cyklu ju¿ 21 lutego ! Pierwszy raz od baaardzo dawna odbêdzie siê w Gnie¼nie wy¶cig prze³ajowy. Impreza otrzyma³a rangê Otwartych Mistrzostw Gniezna w Kolarstwie Prze³ajowym. Nie ma ¿artów. Ju¿ dzi¶ prezentujemy orientacyjn± mapkê trasy >.

Ca³y czas pracujemy nad nowym regulaminem klasyfikacji generalnej Gniezno GrandPrix MTB 2010. Wa¿n± informacj± jest to, ¿e zostanie zwiêkszona ilo¶æ kategorii wiekowych, w jakich bêdzie prowadzona klasyfikacja. Bêd± one nastêpuj±ce : M³odzik, Junior M³odszy, Junior, Elita, Masters I (30-40lat), Masters II (powy¿ej 40 lat), Kobiety I (do 30 lat), Kobiety II (powy¿ej 30lat).