Po zebraniu
Dodane przez thomson dnia 08 luty 2010 15:29:08
Walne zebranie cz³onków GKKG podjê³o uchwa³ê wprowadzaj±c± zmiany w sk³adzie zarz±du oraz komisji rewizyjnej klubu. Aktualny sk³ad osobowy zarz±du prezentuje siê nastêpuj±co :
Prezes: Dariusz £ukasiewicz, V-ce prezes: Dawid Marosz, Sekretarz: £ukasz Putz.
Komisja Rewizyjna:
Przewodnicz±cy komisji: Rados³aw Jaskulski, cz³onek komisji: Tomasz Góralczyk, cz³onek komisji: Tomasz Wachowiak.
Na zebraniu do klubu wst±pi³o równie¿ kilku nowych cz³onków. Proszeni s± Oni o kontakt z administratorem strony w sprawie umieszczenia ich profili w dziale "Sk³ad ekipy".


Rozszerzona zawarto newsa
Aktualna lista cz³onków GKKG :
1. Gaca Karolina
2. Farion Pawe³
3. Franc Patryk
4. Góralczyk Mateusz
5. Góralczyk Tomasz
6. Jaskulski Rados³aw
7. Lisiecki Artur
8. £ukasiewicz Dariusz
9. Marosz Dawid
10. Putz £ukasz
11. Putz Micha³
12. Putz Piotr
13. Sawicki Franciszek
14. Wachowiak Miros³aw
15. Wachowiak Tomasz