W niedzielê rusza GrandPrix !
Dodane przez thomson dnia 19 luty 2010 22:45:22
Bardzo niewiele czasu pozosta³o do otwieraj±cych tegoroczny cykl Gniezno GrandPrix MTB zawodów prze³ajowych. Kto jeszcze nie wyszykowa³ sprzêtu niech siê za to zabiera - wy¶cig ju¿ w niedzielê !

Ekipa GKKG do pó¼nych godzin wieczornych przygotowywa³a dzisiaj trasê wy¶cigu. Odwil¿ powoduje jednak, ¿e warunki zmieniaj± siê z minuty na minutê. Jak bêdzie w niedzielê ? - zobaczymy. Najprawdopodobniej jednak zawodnicy po d³ugiej zimie bêd± mieli okazjê przypomnieæ sobie jak smakuje b³oto i to w samym centrum miasta !
Wszystkich zmotoryzowanych prosimy o pozostawienie samochodów na parkingu przy Centrum Handlowym MAX (ul. Sobieskiego) sk±d do biura zawodów jest dos³ownie rzut beretem. Do zobaczenia !