Skandia Maraton LangTeam - Chodzie¿
Dodane przez thomson dnia 25 kwiecie 2010 20:28:33
Niespotykanie liczn± ekip± GKKG zaprezentowa³o siê na pierwszej tegorocznej edycji cyklu maratonów Skandia LangTeam. Chodzie¿ przywita³a nas piêkn± pogod±, idealn± na maraton. Równie¿ trasa chyba wszystkim siê podoba³a, g³ównie dziêki ró¿nicom wzniesieñ rzadko spotykanym w Wielkopolsce. Nie zabrak³o oczywi¶cie s³ynnego ju¿ piachu i ca³kiem sporej liczby korzeni.
Niestety organizatorom nie uda³o siê wystarczaj±co dobrze oznakowaæ trasy, co spowodowa³o, ¿e dziesi±tki osób przejecha³o mniejszy dystans ni¿ powinni i nie zostali oni sklasyfikowani. Spotka³o to równie¿ naszego reprezentanta - Radka Jaskulskiego.
Najlepiej z "naszych" wypad³ Pawe³ Farion (AGpol Team GKKG), który na dystansie Medio zaj±³ 3 miejsce w swojej kategorii, a 4 w klasyfikacji ogólnej.
Rezultaty pozosta³ych klubowiczów TUTAJ. Galeria zdjêæ - TUTAJ.
Rozszerzona zawarto newsa
Wyniki GKKG z Chodzie¿y :
Dystans GRAND FONDO:
- FRANC Patryk - 19/54 Open; 11/21 M2
- PUTZ £ukasz - 23/54 Open; 13/21 M2
Dystans MEDIO:
- FARION Pawe³ - 4/258 Open; 3/68 M2
- MAROSZ Dawid - 26/258 Open; 10/68 M2
- PUTZ Piotr - 60/258 Open; 26/68 M2
- SAWICKI Franciszek - 109/258 Open; 6/24 M5
Dystans MINI:
- BERE¬NICKI Szymon - 50/280 Open; 10/32 M1
- LISIECKI Artur - 82/280 Open; 26/49 M3
- GÓRALCZYK Tomasz - 138/280 Open; 39/60 M2
- £UKASIEWICZ Dariusz - 162/280 Open; 26/49 M4
- JASKULSKI Rados³aw - DNF