GKKG podczas Dni Gniezna
Dodane przez thomson dnia 07 maj 2010 15:41:52
Tegoroczne "Dni Gniezna" odbywaj± siê pod has³em "¯yj zdrowo, na sportowo", w zwi±zku z tym nie mo¿e nas zabrakn±æ podczas ich obchodów. W sobotê 8 maja na Placu ¦w. Wojciecha, Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego pojawi siê ze swoim stoiskiem, na którym ka¿dy chêtny bêdzie móg³ spróbowaæ swoich si³ na profesjonalnym trena¿erze kolarskim. Natomiast na g³ównej scenie zaprezentuje siê elita naszego klubu - AGpol Team GKKG, którego cz³onkowie poprowadz± nastêpnie Rajd Rowerowy po okolicach Gniezna. ZAPRASZAMY !