Skandia Maraton LangTeam - Bia³owie¿a
Dodane przez thomson dnia 24 maj 2010 18:41:58
W niedzielê 23 maja zawodnicy UKS Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego musieli przemie¶ciæ siê na drugi koniec Polski – do Bia³owie¿y, aby rywalizowaæ w trzeciej ju¿ edycji Skandia Maraton Lang Team 2010. W sile 10 zawodników pojawili¶my siê na starcie jak zwykle perfekcyjnie przygotowanej przez p. Czes³awa Langa imprezie. Du¿e maratony kolarskie (w tym startowa³o ponad 500 zawodników) charakteryzuj± siê tym, ¿e mimo startu wspólnego – co budzi wielkie emocje; ka¿dy rywalizuje w swojej kategorii wiekowej. Trasy w Puszczy Bia³owieskiej znane s± z tego, ¿e budz± respekt swoj± d³ugo¶ci±: Mini to 42 km, Medio – 64 km, a Grand Fondo a¿ 113 km w przewa¿aj±cej czê¶ci po le¶nych szutrach. Kolejna – trzecia ju¿ edycja okaza³a siê du¿ym sukcesem gnie¼nieñskich kolarzy górskich... ...czytaj wiêcej

Rozszerzona zawarto newsa


W niedzielê 23 maja zawodnicy UKS Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego musieli przemie¶ciæ siê na drugi koniec Polski – do Bia³owie¿y, aby rywalizowaæ w trzeciej ju¿ edycji Skandia Maraton Lang Team 2010. W sile 10 zawodników pojawili¶my siê na starcie jak zwykle perfekcyjnie przygotowanej przez p. Czes³awa Langa imprezie. Du¿e maratony kolarskie (w tym startowa³o ponad 500 zawodników) charakteryzuj± siê tym, ¿e mimo startu wspólnego – co budzi wielkie emocje; ka¿dy rywalizuje w swojej kategorii wiekowej. Trasy w Puszczy Bia³owieskiej znane s± z tego, ¿e budz± respekt swoj± d³ugo¶ci±: Mini to 42 km, Medio – 64 km, a Grand Fondo a¿ 113 km w przewa¿aj±cej czê¶ci po le¶nych szutrach. Kolejna – trzecia ju¿ edycja okaza³a siê du¿ym sukcesem gnie¼nieñskich kolarzy górskich.

Piêciu z nich (a wiêc po³owa obecnych na imprezie) stanê³o na podium i otrzyma³o medale i inne nagrody. Dru¿ynowo Agpol Team GKKG zaj±³ 2 miejsce w¶ród wszystkich zespo³ów startuj±cych na wszystkich dystansach. Znacz±co podnie¶li¶my swoje wyniki w klasyfikacji generalnej cyklu. Ju¿ teraz czworo z naszych zawodników stoi na podium w klasyfikacji generalnej. Obiecujemy walkê do koñca, w najbli¿sz± niedzielê 30 maja mieli¶my siê ¶cigaæ w Na³êczowie jednak¿e ze wzglêdu na sytuacjê powodziow± impreza zosta³a prze³o¿ona na inny termin. 13 czerwca bêdziemy rywalizowaæ w Olsztynie.

Poni¿ej aktualne tabele wyników:


WYNIKI GKKG Z Bia³owie¿y :
Dystans GRAND FONDO :
- PUTZ Micha³ - 4/38 Open; 2/11 M-2
- FRANC Patryk - 22/38 Open; 9/11 M-2
- WACHOWIAK Tomasz - 25/38 Open; 3/3 M-1
Dystans MEDIO :
- PLUCIÑSKI Oskar - 7/155 Open; 3/12 M-1
- PUTZ £ukasz - 22/155 Open; 10/38 M-2
- MAROSZ Dawid - 27/155 Open; 11/38 M-2
- SAWICKI Franciszek - 32/155 Open; 1/16 M-5
Dystans MINI :
- BERE¬NICKI Szymon - 12/154 Open; 2/16 M-1
- GÓRALCZYK Tomasz - 34/154 Open; 10/38 M-2
- £UKASIEWICZ Dariusz - 53/154 Open; 7/19 M-4

KLASYFIKACJA GENERALNA Skandia Maraton LangTeam po 3 edycjach :
Dystans GRAND FONDO kategoria M-1 :
miejsce - zawodnik - rocznik
5. WACHOWIAK Tomasz - 1992
Dystans GRAND FONDO kategoria M-2 : 6. - FRANC Patryk - 1985
9. - PUTZ Micha³ - 1985
17. - FARION Pawe³ - 1987
26. - PUTZ £ukasz - 1983
Dystans MEDIO kategoria M-1 :
3. - PLUCIÑSKI Oskar - 1992
21. - WACHOWIAK Tomasz - 1992
Dystans MEDIO kategoria M-2 :
6. - MAROSZ Dawid - 1980
13. - PUTZ £ukasz - 1983
21. - PUTZ Piotr - 1988
39. - FARION Pawe³ - 1987
Dystans MEDIO kategoria M-5 :
2. - SAWICKI Franciszek - 1956
Dystans MINI kategoria M-1 :
2. - BERE¬NICKI Szymon - 1994
Dystans MINI kategoria M-2 :
4. - GÓRALCZYK Tomasz - 1987
Dystans MINI kategoria M-3 :
36. - JASKULSKI Rados³aw - 1970
60. - LISIECKI Artur - 1974
Dystans MINI kategoria M-4 :
7. - £UKASIEWICZ Dariusz - 1963
Pe³na klasyfikacja generalna >