Sezon DH pó¼no rozpoczêty
Dodane przez thomson dnia 10 czerwiec 2010 10:34:14
Wreszcie stopnia³ ¶nieg, nie by³o ¿adnego maratonu i uda³o siê zorganizowaæ transport. Pierwszy wypad downhillowy w tym roku zaliczony. Wypad oczywi¶cie do mojego ulubionego Spindlerowego Mlyna. Móg³bym tutaj kolejny raz rozpisaæ siê na temat jak to u Czechów jest fajnie, a u nas do d..., ale sobie podaruje. Napisze tylko, ¿e w Spindlu powsta³a nowa trasa dh, a stara zosta³a znacz±co zmodyfikowana. Ruszy³a te¿ przyzwoicie wyposa¿ona wypo¿yczalnia rowerów Treka. BikePark z prawdziwego zdarzenia. Pogodê mieli¶my wymarzon± wiêc skusili¶my siê na ma³± sesjê zdjêciow± - GALERIA. Podsumowuj±c - dwa dni, 19 zjazdów i mnóstwo frajdy.