video FR
Dodane przez thomson dnia 27 maj 2005 12:39:06
Przedstawiamy krótki, ale tre¶ciwy materia³ z wizyty grupy FR na dirtowym torze HCT. Z racji tego, ¿e wizyta ta mia³a miejsce w niedzielê, film zosta³ zatytu³owany "sunday". Zachêcamy do umieszczania opinii i uwag na temat filmu na naszym forum. Mi³ego ogl±dania !
ps. Podziêkowania dla Matiiego, który wczu³ siê w rolê operatora.