Skandia Maraton LangTeam - Sopot
Dodane przez thomson dnia 29 czerwiec 2010 13:49:40
W niedzielê 27 czerwca odby³y siê pi±te zawody Skandia Maraton Lang Team 2010. 10 zawodników UKS Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego ¶ciga³o siê w Sopocie. O tym, ¿e zawody przygotowane s± doskonale wiedz± wszyscy, którzy bior± udzia³ w imprezach p. Czes³awa Langa – nie inaczej by³o i tym razem. Ka¿dy kto zadawa³by pytanie co ma wspólnego nadmorski Sopot z kolarstwem górskim, po przejechaniu trasy szybko weryfikowa³ swoje obawy. Trasa by³a bardzo selektywna z mnóstwem podjazdów i szybkich zjazdów. Okazuje siê, ¿e nadmorska morena to ca³kiem wymagaj±cy górzysty teren. Nareszcie nie zawiod³a pogoda, w upalny dzieñ w Sopocie wystartowa³a rekordowa ilo¶æ kolarzy – ponad 1300. Zawodnicy UKS GKKG startowali jak zwykle na ró¿nych dystansach i w ró¿nych kategoriach – znów poprawili¶my swoje wyniki. Agpol Team GKKG zaj±³ 3 miejsce (dru¿ynowo) w¶ród startuj±cych zespo³ów.Nastêpne zawody ju¿ 03 lipca - teraz w Na³êczowie. Rezultaty naszych zawodników tutaj >.

Rozszerzona zawarto newsa


WYNIKI GKKG z Sopotu :
Dystans GRAND FONDO :
- PUTZ Micha³ - 4/92 Open; 3/28 M-2
- FARION Pawe³ - 11/92 Open; 6/28 M-2
- WACHOWIAK Tomasz - 69/92 Open; 3/3 M-1
Dystans MEDIO :
- PUTZ £ukasz - 18/318 Open; 8/91 M-2
- MAROSZ Dawid - 32/318 Open; 14/91 M-2
- PUTZ Piotr - 33/318 Open; 15/91 M-2
- SAWICKI Franciszek - 46/318 Open; 1/29 M-5
Dystans MINI :
- BERE¬NICKI Szymon - 21/408 Open; 8/69 M-1
- JASKULSKI Rados³aw - 52/408 Open; 17/110 M-3
- £UKASIEWICZ Dariusz - 194/408 Open; 22/52 M-4

KLASYFIKACJA GENERALNA Skandia Maraton LangTeam po 5 edycjach :
Dystans GRAND FONDO kategoria M-1 :
miejsce - zawodnik - rocznik
2. WACHOWIAK Tomasz - 1992
Dystans GRAND FONDO kategoria M-2 : 4 - PUTZ Micha³ - 1985
13. - FARION Pawe³ - 1987
14. - FRANC Patryk - 1985

Dystans MEDIO kategoria M-1 :
6. - PLUCIÑSKI Oskar - 1992
Dystans MEDIO kategoria M-2 :
3. - MAROSZ Dawid - 1980
10. - PUTZ £ukasz - 1983
11. - PUTZ Piotr - 1988
Dystans MEDIO kategoria M-5 :
1. - SAWICKI Franciszek - 1956
Dystans MINI kategoria M-1 :
2. - BERE¬NICKI Szymon - 1994
Dystans MINI kategoria M-2 :
9. - GÓRALCZYK Tomasz - 1987
Dystans MINI kategoria M-3 :
33. - JASKULSKI Rados³aw - 1970
101. - LISIECKI Artur - 1974
Dystans MINI kategoria M-4 :
7. - £UKASIEWICZ Dariusz - 1963
Pe³na klasyfikacja generalna >