Skandia Maraton LangTeam - Na³êczów
Dodane przez thomson dnia 05 lipiec 2010 10:57:31
Na³êczów to ostatni przystanek cyklu Skandia Maraton LangTeam przed d³ug±, wakacyjn± przerw±. Szósta edycja przyci±gnê³a na start prawie 600 uczestników. Oczywi¶cie nie zabrak³o w tym gronie reprezentantów Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego. Od pocz±tku wiadomo by³o, ¿e nie bêdzie to wy¶cig ³atwy - pagórkowata trasa i pal±ce s³oñce mia³o daæ ostro w ko¶æ zawodnikom. Pó¼niej okaza³o siê, ¿e to nie wszystko - podczas wy¶cigu nad Na³êczowem przesz³a potê¿na burza z ulewnym deszczem, a nawet gradobiciem. Suche, polne drogi, na których wcze¶niej pêdz±cy kolarze podnosili tumany kurzu, zmieni³y siê nagle w prawdziwe bagno. Takie zmienne warunki sprawi³y, ¿e w rywalizacji liczyli siê tylko najlepsi. W¶ród nich byli zawodnicy AGpol Team GKKG - na dystansie Medio, który liczy³ 61km, w swojej kategorii pewnie zwyciê¿y³ Franciszek Sawicki. Tomasz Wachowiak jako jedyny z juniorów odwa¿y³ siê wystartowaæ na najd³u¿szym dystansie (92km), mimo k³opotów ze sprzêtem dojecha³ do mety i równie¿ odebra³ nagrodê za pierwsze miejsce. [WYNIKI], [ZDJÊCIA]. (tg)
Rozszerzona zawarto newsa
Wyniki GKKG z NA£ÊCZOWA :
Dystans GRAND FONDO :
- FARION Pawe³ - 7/35 Open; 5/12 M-2
- WACHOWIAK Tomasz - 30/35 Open; 1/1 M-1
Dystans MEDIO :
- PUTZ £ukasz - 19/192 Open; 11/60 M-2
- PUTZ Piotr - 22/192 Open; 12/60 M-2
- MAROSZ Dawid - 30/192 Open; 13/60 M-2
- SAWICKI Franciszek - 35/192 Open; 1/18 M-5
Dystans MINI :
- BERE¬NICKI Szymon - 18/246 Open; 5/26 M-1
- GÓRALCZYK Tomasz - 103/246 Open; 37/74 M-2

KLASYFIKACJA GENERALNA Skandia Maraton LangTeam po 6 edycjach :
Dystans GRAND FONDO kategoria M-1 :
miejsce - zawodnik - rocznik
1. WACHOWIAK Tomasz - 1992
Dystans GRAND FONDO kategoria M-2 : 9. - PUTZ Micha³ - 1985
10. - FARION Pawe³ - 1987
14. - FRANC Patryk - 1985

Dystans MEDIO kategoria M-1 :
7. - PLUCIÑSKI Oskar - 1992
Dystans MEDIO kategoria M-2 :
2. - MAROSZ Dawid - 1980
7. - PUTZ £ukasz - 1983
10. - PUTZ Piotr - 1988
Dystans MEDIO kategoria M-5 :
1. - SAWICKI Franciszek - 1956
Dystans MINI kategoria M-1 :
2. - BERE¬NICKI Szymon - 1994
Dystans MINI kategoria M-2 :
7. - GÓRALCZYK Tomasz - 1987
Dystans MINI kategoria M-3 :
36. - JASKULSKI Rados³aw - 1970
120. - LISIECKI Artur - 1974
Dystans MINI kategoria M-4 :
9. - £UKASIEWICZ Dariusz - 1963
Pe³na klasyfikacja generalna >