Rowerowe szaleñstwo w Skorzêcinie
Dodane przez thomson dnia 06 lipiec 2010 12:26:23
Ju¿ na najbli¿szy weekend zapraszamy wszystkich do O¶rodka Wypoczynkowego w Skorzêcinie na szalon±, rowerow± imprezê. Tego jeszcze u nas nie by³o - konkurs trików Dirt Jump oraz gwó¼d¼ programu - wieczorne SKOKI DO WODY ! Zawodnicy walczyæ bêd± o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo. Wszystko to, bêdzie mia³o miejsce w sobotê 10 lipca, tu¿ obok Hotelu Nad Jeziorem Bia³ym. Po zawodach impreza przy grillu i muzyce do bia³ego rana. Spó¼nialscy oraz t³umy wczasowiczów bêd± mieli okazjê obejrzeæ popisy uczestników sobotnich konkursów równie¿ w niedzielê. ZAPRASZAMY !

UWAGA - Planowane wcze¶niej na niedzielê Wy¶cigi Sprinterskie NIE ODBÊD¡ SIÊ ze wzglêdu na zbyt du¿e zat³oczenie o¶rodka wypoczynkowego w Skorzêcinie oraz zwi±zan± z tym mo¿liwo¶æ wyst±pienia problemów z dojazdem do miejsca zawodów.