ustawka FR
Dodane przez thomson dnia 02 czerwiec 2005 10:23:32
W sobotê 4.06 pó¼nym popo³udniem na torze bêdzie mia³a miejsce ma³a imprezka. Poza jazd± i skokami przewidujemy jeszcze inne atrakcje takie jak ognisko, jakie¶ piwo bezalkoholowe ;) i oczywi¶cie mi³± atmosferê. Podobno ma siê pojawiæ sam Czaja, którego nie by³o u nas ju¿ bardzo d³ugo. Wszystkich chêtnych zapraszamy!